Predavač

Andrijana Sesar

Andrijana Sesar

Predavač

Predmeti

  Životopis

  Rođena 05.11.1982.g. u Zagrebu. Diplomirala je 2010.g. na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu, smjer Menadžmenta financija, bankarstva i osiguranja.

  Za vrijeme studija radila je kao stručni suradnik računovodstva i financija u privatnom društvu, te po završetku studija započela je raditi u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb kao Asistent, zatim Voditelj poslovnog odnosa u sektoru poslovanja s velikim poslovnim sustavima i poduzećima u stranom vlasništvu.

  Trenutno radi kao Viši voditelj poslovnog odnosa u Sektoru poslovanja s restrukturiranim klijentima i naplata. Izabrana 2009. godine u suradničko zvanje Asistenta na kolegiju Upravljanje poslovnim rizicima na specijalističkim stručnim diplomskim studijima Menadžment financija, bankarstva i osiguranja te Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine.

  Godine 2010. izabrana u naslovno nastavno zvanje Predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, te od 2012.g. predaje na Visokom učilištu Effectus.

  Sudjelovala na više poslovnih radionica na kojima je stekla teoretska znanja i vještine, te sudjelovala na više domaćih konferencija i skupova. Autorica je određenog broja stručnih i znanstvenih radova.

  Bibliografija

  1. Sesar, A.: “Primjena financijskih funkcija MS Excel-a”, Zbornik Visoke poslovne škole Libertas – Zagreb, godina II, 2009.
  2. Sesar, A.; Gomerčić, N.; Knežević, H.: „Upravljanje rizičnošću klijenata metodama poslovne inteligencije“, Zbornik Visoke poslovne škole Libertas – Zagreb, godina III, 2010.
  3. Tomić, B.; Sesar, A.; Džaja, T.: „Komparativna analiza europskog tržišta kapitala i Dow Jones industrial average indeksa“, 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Računovodstvo i menadžment, 2014.g.
  4. Tomić, B.; Sesar, A.; „Međuovisnost indeksa industrijske proizvodnje i tržišta kapitala u Hrvatskoj: VAR model“, Računovodstvo i menadžment – RiM 16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, 2015.g.