Viši predavač

Blaženka Eror-Matić

Blaženka Eror-Matić

Blaženka Eror-Matić

Viši predavač

Predmeti

Životopis

Rođena 28.9.1962. u Otočcu. Godine 1985. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije i bankarstvo. Na istom fakultetu, 2011. godine stječe zvanje magistra ekonomskih znanosti. Tema magistarskog rada je „Financiranje rizičnim kapitalom u Republici Hrvatskoj“.

Ima položen ispit za investicijskog savjetnika i za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima.

Po završetku studija zapošljava se u u financijskom sektoru INA-e industrije nafte gdje na više različitih pozicija ostaje deset godina. Zatim prelazi u Državnu agenciju za sanaciju banaka gdje ostaje dvije godine.

Od 1998. godine zaposlena je u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima gdje je obnašala više različitih funkcija vezanih uz analizu tržišta i ulaganje. Trenutno je na funkciji direktora direkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima.

Bibliografija

  1. Latković, Mladen, Eror Matić, Blaženka, Uspješnost poslovanja investicijskog fonda: mirovinska reforma i problemi odabira fonda, Financijska teorija i praksa, 2002. g. br. 2, str 447-461, ISSN 1332-3970, UDK 336
  2. Eror Matić, Blaženka; Družić, Ivo; Gelo, Tomislav, Venture capital and innovation: EU and US VS Croatia // FOURTEENTH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, MAPPING THE GLOBAL FUTURE: EVOLUTION THROUGH INNOVATION AND EXCELLENCE / Delener, Nejdet ; Fuxman, Leonora ; Lu, F. Victor ; Rodrigues, Susana (ur.).New York City, New York : GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION, 2012. 575-582
  3. Eror Matić, Blaženka; Gelo, Tomislav, VENTURE CAPITAL – FORM OF FINANCING // 1st International M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Science and Business Book of Proceedings, PART 1 / Vranešević, Tihomir; Peručić, Doris, Mandić, Miroslav, Hudina, Boris (ur.).Zagreb: Accent, 2012. 113-124
  4. Eror Matić, Blaženka, Reguliranje alternativnih investicijskih fondova u RH, Pravo i porezi, 24 (2015),2, str.55-64