Predavač

Duška Šarin

Životopis

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Na istom fakultetu stekla je stupanj magistra znanosti 1989., te znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja ustavnog prava 1995. Pravosudni ispit položila je 1991. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje prava izabrana je 2016.

Po završetku studija radila je u trgovačkom društvu Sloga odnosno Sloga-Nova kao pravna referentica, te direktorica Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Bila je sutkinja Općinskog suda u Zagrebu i sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Nakon stručnog usavršavanja bila je i sutkinja izmiriteljica, te sutkinja mentorica. 2008.-2016. obnašala je dužnost sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je vanjska suradnica u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Ustavno pravo, a na Društvenom veleučilištu u Zagrebu iz nastavnog predmeta Poredbeno ustavno pravo.

Bila je članica Uredništva časopisa Hrvatsko sudstvo i Uređivačkog odbora časopisa Sudac. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo. Sudjelovala je i predavala na brojnim znanstvenim i stručnim domaćim i
međunarodnim savjetovanjima i drugim skupovima.

Bibliografija

Autorica je knjige Nastanak hrvatskoga Ustava, Narodne novine, Zagreb, 1997., te više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova, kao i prikaza iz ustavnog prava i drugih grana prava, od kojih se mogu izdvojiti:

  1. Ustavni sud Republike Hrvatske kao institucionalni zaštitnik ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2015., god. 52, br. 3, str. 755.-784., UDK:342(497.5)
  2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz odnos Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske na primjeru zaštite ljudskog prava na pristup sudu, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 2014., god. 30, br. 3-4, str. 77.-100., UDK:341.231.14
  3. Položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske s motrišta diobe vlasti i ustavne garancije njegove neovisnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2012., Vol. 62, br. 5-6, str. 1379.-1412., UDK:342.565.2(497.5)