Docent

Zlatko Ćesić

Zlatko Ćesić

Zlatko Ćesić

Znanstveni suradnik
Docent

Predmeti

  Životopis

  Rođen je 19. kolovoza 1964. Doktorirao je na temu „Prijelaz rizika u međunarodnim ugovorima o kupoprodaji“ na Pravnom fakultetu u Splitu. U početku karijere bio je zaposlen u gospodarstvu, a 2005. g. zapošljava se na Sveučilištu u Zagrebu kao viši predavač te nastavlja znanstveno-nastavnu karijeru na drugim visokoobrazovnim institucijama.

  Stekao je nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, te znanstveno zvanje znanstveni suradnik i docent. Na Visokom učilištu Effectus nositelj je kolegija Pravo društava.

  Do sada je objavio 16 znanstvenih te više od 50 stručnih radova u publikacijama: „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Računovodstvo, revizija i financije“, „Pomorski zbornik“, „Naše more“, „Zbornik radova Veleučilište u Šibeniku“, „Poslovni magazin“, „Lider“, „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“, „Mostariensia“, „Gaudeamus“. Autor je nekoliko knjiga iz područja prava društava i trgovačkog prava.

  Bibliografija

  1. Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRiF, Zagreb, 2005.
  2. Komentar Zakona o trgovačkim društvima, RRiF, Zagreb, 2008.
  3. Trgovačko ugovorno pravo, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2009.
  4. Pravo trgovačkih društava, Veleučilište u Kninu, Knin, 2007.
  5. Primijenjeno poduzetništvo, Beretin, Split-Zagreb, 2006.