Financije i pravo – Kompetencije

Po završetku stručnog studija financija i prava stručni prvostupnik/ prvostupnica ekonomije posjedovat će odgovarajuća temeljna znanja iz područja prava i iz područja ekonomije, osnovna znanja iz ekonomske matematike i statistike, kao i znanja iz područja primjene informatičke tehnologije.

Uz navedeno stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije će posjedovati respektabilnu količinu znanja i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje i korištenje informacija.

Predviđena obvezna stručna praksa ima za cilj kvalitetno osposobiti studente financija i prava za izravno uključivanje u svijet rada.

Aktivno i učinkovito pohađanje studija razvija kod studenata opće kompetencije, specifične kompetencije u području financija i specifične kompetencije iz određenih nastavnih sadržaja koji pripadaju području prava.

Opće kompetencije:

 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa stručnim i s laičkim osobama
 2. prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 3. učinkovito surađivati u projektnim timovima i prilagoditi se zahtjevima radne okoline
 4. razumjeti utjecaj struke na društvo i poslovnu okolinu te pokazati visoku moralnost, odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom rješavanja pravnih i poslovnih problema
 5. primijeniti stečena teorijska i praktična znanja i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom obrazovanju

Specifične kompetencije u području financija:

 • prilikom rješavanja konkretnog pravnog i poslovnog problema sintetizirati znanja iz više područja financija te ih svrsishodno nadopuniti znanjima iz pravnih područja
 • temeljito poznavati i razumjeti norme i pravila financijskog poslovanja te izvoditi valjane zaključke o relevantnim činjenicama

Specifične kompetencije u području prava:

 • prilikom rješavanja konkretnog pravnog i poslovnog problema sintetizirati znanja iz više pravnih područja te ih svrsishodno nadopuniti znanjima iz ekonomskih područja
 • temeljito poznavati i razumjeti pravne norme i pravila pravne struke te izvoditi valjane zaključke o pravno relevantnim činjenicama
 • samostalno rješavati pravne probleme nastale djelovanjem gospodarskih subjekata, te ocjenjivati zakonitost pravnih poslova i pravnih akata kroz proučavanje odgovarajućih materijalnopravnih i formalnopravnih propisa i time uspješno realizirati usvojenu teorijsku osnovu

Razvijene kompetencije iz područja studija omogućit će završenim studentima Stručnog studija financija i prava obavljanje čitavog niza poslova u gospodarstvu i u javnom sektoru.

Pravni poslovi u trgovačkim društvima ili pojedinim ustanovama mogu varirati, ovisno o djelatnosti društva ili ustanove u kojoj rade. Snoseći odgovornost za vođenje širokog spektra poslova pravne prirode, kako na operativnoj tako i na strateškoj razini, u prvom redu, završeni student studija financija i prava provodit će i nadzirat će provedbu svih relevantnih propisa u područjima djelovanja kojima se gospodarski subjekt bavi te će biti u stanju pružati operativnu podršku u provođenju svih poslovnih procesa.

Stručni prvostupnik ekonomije se osposobljava za obavljanje sljedećih poslova:

 • upravni i neupravni poslovi u sustavu državne uprave i lokalne uprave i samouprave
 • računovodstveni poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama,
 • računovodstveni poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga (u zemlji i u inozemstvu),
 • poslovi u računovodstvenim servisima,
 • financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi
 • svi tipični pravnički poslovi u trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, sindikatima i drugim organizacijama (radi ilustracije, navest ćemo samo karakteristične vrste poslova: izrada općih i pojedinačnih normativnih akata – pravilnika, pravnih akata, odluka i statuta, obavljanje administrativnih i kadrovskih poslova iz domene radnog i socijalnog prava unutar sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova)
 • izrada prijedloga i nacrta poslovnih ugovora
 • poslovi registracije i statusnih promjena u trgovačkim društvima i ustanovama
 • savjetnički pravni poslovi u ministarstvima, odnosno tijelima državne vlasti
 • pravni poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično
 • savjetnički pravni poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.
 • savjetnički poslovi u okviru pojedinih resora unutar ministarstava, uključujući i upravni i inspekcijski nadzor nad područjem kojim se određeno ministarstvo i njegove uprave bave.