Predavač

Tina Marfan

Životopis

Rođena 6.prosinca 1989. u Kopru, Republika Slovenija.

Nakon završene Opće gimnazije, 2008. godine upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Isti završava 2013. godine obranivši diplomski rad na temu „Financiranje lokalnih jedinica“. Za vrijeme studija pokazala je interes za trgovačko pravo i pravo društava te na petoj godini studija upisuje Trgovačkopravni modul.

U veljači 2014. upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija na Visokom učilištu Effectus koji završava u svibnju 2015. obranom specijalističkog diplomskog rada „Profesionalna odgovornost liječnika“. 

Tijekom studija stručnu praksu i pripravništvo odradila je u nekoliko odvjetničkih ureda u Zagrebu te na Općinskom sudu u Bujama. 

Godine 2014. zapošljava se kao asistent na Visokom učilištu Effectus gdje izvodi seminarsku nastavu i vježbe na predmetima Osnove trgovačkog prava i Pravo društava koji se izvode u sklopu preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo. Izabrana u nastavno zvanje predavača 2017. godine. 

Doktorandica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.