2. godina - Ljetni semestar, 3. godina - Zimski semestar

Europsko javno pravo

Studij
Preddiplomski studij
Godina
2. godina, 3. godina
Semestar
Ljetni semestar, Zimski semestar
Predmet
Europsko javno pravo
Nastavnici
Duška Šarin, Goran Trbojević, Joško-Mislav Međeral, Renata Gerkman Rudec
ECTS bodovi
5
Sati predavanja
45
Sati vježbe
15
Sati seminarske nastave
0

Ciljevi

Razviti kod studenata sposobnost ovladavanja osnovnim pojmovima institucionalnog i pravnog sustava Europske unije, upoznati njezine integracijske strukture razrađene kroz načela na kojima se Europska unija temelji, te prikazati i razraditi izvore prava koji čine pravnu stečevinu (acquis communautaire) Europske unije. Studenti će kroz bitne karakteristike svih osnivačkih ugovora zaključenih između država članice Europske unije (Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik (Pariški ugovor) iz 1951., Ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici (Rimski ugovor) iz 1958., Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju (Rimski ugovor) iz 1957., Ugovor o spajanju iz 1965., Jedinstveni europski akt iz 1987., Ugovor o Europskoj uniji (Ugovor iz Maastrichta) iz 1992., Ugovor iz Amsterdama iz 1997., Ugovor iz Nice iz 2001., s osobitim naglaskom na novine uvedene Lisabonskim ugovorom iz 2007.) biti upoznati i sa slijedom sazrijevanja jednog od temeljnih dijela pravne stečevine Europske unije.
Prikazom tri stupa kroz koja funkcionira Europska unija studenti će upoznati i način suživota država članice Europske unije. Prvi stup – jedinstveno tržište i jedinstvena valuta, drugi stup – zajednička vanjska i sigurnosna politika i treći stup – suradnja u pravosuđu i unutarnjim poslovima (definirano Ugovorom iz Maastrichta), odnosno suradnja policije i pravosudnih tijela u kaznenim pitanjima (definirano ugovorom iz Amsterdama).
Studente će se upoznati i s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i svim naknadno zaključenim Protokolima, uz osvrt njezine/njihove implementacije u pravnim porecima država članica Europske unije.
Studenti će biti upoznati i sa ulogom koju u sustavu zaštite prava Europske unije imaju Europski parlament i Vijeće Europske unije.

Sadržaj

POVIJESNI RAZVITAK EU – OD EUROPSKIH ZAJEDNICA DO EUROPSKE UNIJE:
OSNIVANJE EUROPSKE UNIJE; Osnivački ugovori od Ugovora iz Pariza (1951.) do Ugovora iz Nice (2001.)
INTEGRACIJSKA STRUKTURA EUROPSKE UNIJE (tri stupa i načela).
REFORMSKI UGOVOR IZ MAASTRICHTA (1990.) – CILJEVI UGOVORA IZ MASSTRICHTA,
UVEDENE PROMJENE (odnosi Unije prema članicama, pravna osobnost EU, akti EU, institucije EU)
RATIFIKACIJA I PROBLEMI KOJI SU NASTALI (Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka).
INSTITUCIONALNI USTROJ EU – razine i tijela
CILJEVI I VRIJEDNOSTI EU, ZADAĆA, AKTIVNOSTI I TIPOLOGIJA OVLASTI EU, ZAKONODAVNI POSTUPCI
ČLANSTVO U EU
– uvjeti pristupanja, područja pod suverenitetom članica, prava državljana članica, istupanje iz članstva
– što je u okviru pristupanja članstvu eu rh prošla, a što ju je dočekalo oo 1.7.2013.
SUD EUROPSKE UNIJE
PRAVO EU (osnovni pojmovi i koncepti)
– IZVORI PRAVA EU – (primarni, sekundarni, ostali)
PRAVO EU (osnovni pojmovi i koncepti)
– DOSEG PRAVA EU
– PRIMJENA PRAVA EU U PRAVNIM PORETCIMA DRŽAVA ČLANICA
– PRIMJENA PRAVA EU U PRAVNOM PORETKU RH.
Van Gend en Loos i Costa v ENEL
– analiza presude i diskusija
PRAVO EU (osnovni pojmovi i koncepti)
– PRAKSA EU SUDA KAO IZVOR PRAVA
– OPĆA NAČELA PRAVA EU KAO IZVOR PRAVA
PRETHODNI POSTUPAK
– temelji iz osnivačkih ugovora, predmet i svrha, učinci odluka, što se pita, tko pokreće, ovlast za podnošenje zahtjeva: za tumačenje, za ocjenu valjanosti, obveza podnošenja zahtjeva, oslobođenje od te obveze, kada je hitno, kako sastaviti zahtjev.
OSNOVE UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU
– zajedničko tržište i uspostava unutarnjeg tržišta
– tržišne slobode i njihova zaštita,
– vrste integracija i njihovo razlikovanje,
– uređenje unutarnjeg tržišta kroz UFEU,
– sloboda kretanja roba
– sustav tržišnog natjecanja
SLOBODA KRETANJA USLUGA
VIJEĆE EUROPE I EUROPSKA UNIJA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA
– SUSTAV ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA,
– KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH RPAVA I TEMELJNIH SLOBODA – potpisivanje, ratifikacija i stupanje na snagu, rezerve država članica, protokoli,
– KATALOG KONVENCIJSKIH PRAVA.
SUSTAV NADZORA NAD PRIMJENOM KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
– RAZVOJ SUSTAVA DO DANAS
– EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU – postupanje po zahtjevima, narav presude, donesene mjere
– ODBOR MINISTARA VIJEĆA EUROPE – pravila postupanja i ovlasti
– PRIMJENA I NADZOR PROVOĐENJA KONVENCIJE U RH
TEMELJNA PRAVA EUROPSKE UNIJE I NJIHOVA ZAŠTITA
– KATALOG TP EU,
– POVELJA O TEMELJNIM PRAVIMA EU.
– ULOGA SUDA PRAVDE EU U ZAŠTITI TIH PRAVA,
– ODNOS KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I POVELJE.
ODNOS VIJEĆA EUROPE I EU
– DOSADAŠNJA SURADNJA,
– PROBLEMI PRISTUPANJA EU KONVENCIJI – smetnje na strani EU i VE,
– ODNOS EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I SUDA PRAVDE EUROPSKE UNIJE,

Ishodi učenja

I1 – Opisati povijesni razvoj nastanka Europske unije, posebnosti osnivačkih ugovora, načela suživota i pristupanje država u članstvo Europske unije.
I2 – Analizirati temeljne pojmove, elemente i terminologiju institucionalnog sustava (strukture) Europske unije, te ovlasti i nadležnosti tijela Europske unije prema Ugovoru iz Lisabona.
I3 – Objasniti ovlasti i nadležnosti Suda Europske unije, njegovu ulogu u kreiranju prava EU te prethodni postupak.
I4 – Tumačiti pravne izvore i osnovna načela primjene prava EU pred nacionalnim sudovima (odnos acquis communautaire prema pravu država članica).
I5 – Interpretirati temeljne pojmove zajedničkog/unutarnjeg tržišta, temeljnih gospodarskih sloboda i sustava tržišnog natjecanja te sudsku praksu Europskog suda u kontekstu zajedničkog/unutarnjeg tržišta, temeljnih gospodarskih sloboda i sustava tržišnog natjecanja.
I6 – Opisati ključne elemente europskog sustava zaštite ljudskih prava te odnosa Vijeća Europe i Europske unije.

Obavezna literatura

Gerkman Rudec, Renata, Međeral, Joško Mislav: Osnove Europskog javnog prava, EFFECTUS, Zagreb, 2017.

Dopunska literatura

OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE – Tamara Ćapeta i Siniša Rodin, "Narodne novine" d.d. Zagreb, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, lipanj 2011.

VIJEĆE EUROPE I EUROPSKA UNIJA – dr. sc. Jasna Omejec, Novi informator", 2008. – Glava II. 1. Povijesni pregled od Europskih zajednica do Europske unije, 2. Osnivanje Europske unije; Glava III. 1. O sustavima zaštite ljudskih prava u Vijeću Europe i Europskoj uniji, 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe, 3. Temeljna prava Europske unije i njihova zaštita 4. Odnos Konvencije i Povelje

IZBOR PRESUDA EUROPSKOG SUDA" – autori: S. Rodin. T. Ćapeta, I. Goldner Lang – izdavač: "Novi informator" 2009.

UČINCI DIREKTIVA EUROPSKE UNIJE U NACIONALNOM PRAVU" – autori. S. Rodin i T. Ćapeta – izdavač: Ministarstvo pravosuđa RH, Pravosudna akademija 2008.

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje