1. godina - Ljetni semestar

Osnove računovodstva

Studij
Preddiplomski studij
Godina
1. godina
Semestar
Ljetni semestar
Predmet
Osnove računovodstva
Nastavnici
Ljiljana Skendrović, Marica Javorović, Paško Anić Antić
ECTS bodovi
8
Sati predavanja
45
Sati vježbe
45
Sati seminarske nastave
0

Ciljevi

Studenti se upoznaju s osnovama knjigovodstva, poslovnim knjigama, sustavima internih kontrola, rizicima pogrešaka i prijevara, temeljnim računovodstvenim pretpostavkama i okvirima financijskog izvještavanja na kojima se zasniva sastavljanje financijskih izvještaja i godišnjih izvješća te sastavnim dijelovima financijskih izvještaja, njihovom povezanošću i strukturom.
Razmatra se računovodstveni tretman pojedinih vrsta poslovnih događaja te njihov učinak na financijsko stanje, rezultate poslovanja, promjene glavnice i novčane tokove poslovnih subjekata.
Cilj studija ovog kolegija je omogućiti razumijevanje uloge i značaja računovodstva u ostvarivanju poslovnih ciljeva poslovnih subjekata. Bitno je osposobiti studente da mogu pravilno interpretirati financijsko stanje, rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene kapitala prikazane u vlastitim ili tuđim financijskim izvještajima što je preduvjet za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka.

Sadržaj

1. Uvod u računovodstvo ( pojam,svrha i značaj), temeljne računovodstvene kategorije
2. Temeljni financijski izvještaji
3. Popis imovine i obveza – Inventura
4. Sustav dvojnog knjigovodstva
5. PDV
6. Računovodstvo dugotrajne imovine
7. Računovodstvo novca, vrijednosnica, potraživanja i zajmova
8. Računovodstvo sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara
9. Računovodstvo troškova poslovanja,kalkulacije
10. Računovodstvo proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda
11. Računovodstvo trgovačke robe
12. Računovodstvo rashoda i prihoda
13. Računovodstvo dioničkog kapitala
14. Računovodstveno utvrđivanje rezultata poslovanja, sastavljanje financijskih izvještaja
15. Revizija i analiza financijskih izvještaja

Ishodi učenja

I1 – Primijeniti pojam, svrhu, funkciju i cilj računovodstva te osnovnu računovodstvenu jednadžbu.
I2 – Definirati temeljne računovodstvene kategorije te način evidentiranja poslovnih promjena u sustavu dvojnog knjigovodstva.
I3 – Primijeniti metode obračuna amortizacije.
I4 – Ocijeniti računovodstveno postupanje s imovinom te visinu i strukturu troškova u okviru internog obračuna.
I5 – Objasniti utjecaj prihoda i rashoda na financijski rezultat.
I6 – Izraditi računovodstvene izvještaje za njihove korisnike.

Obavezna literatura

Skripta: Javorović, M., Skendrović, Lj.: Osnove računovodstva, 2013, Effectus, Zagreb

Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Dopunska literatura

Grupa autora, Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI / MRS i poreznih propisa 2006., RIF, Zagreb.

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje