Prodekan je nastavnik EFFECTUS-a na posebnoj funkciji koji pomažu dekanu u radu.

Prodekan obavlja poslove u okviru podjele određene Pravilnikom o unutarnjem ustroju prema određenim područjima iz akademsko-nastavne djelatnosti EFFECTUS-a.

Prodekan predlaže dekanu politike i mjere za njihovo provođenje u okviru povjerenih mu poslova te obavlja i druge poslove određene općim aktima EFFECTUS-a, kao i one poslove koje mu povjere dekan i/ili Stručno vijeće. Prodekan koordinira radom povjerenstava iz svoje nadležnosti te za svoj rad neposredno odgovara dekanu.

Prodekan zamjenjuje dekana za vrijeme njegove odsutnosti. Za prodekana može biti izabrana osoba u znanstveno–nastavnom zvanju, odnosno u nastavnom zvanju.

Prodekan se bira na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti izabrana za prodekana više puta. Prodekana pojedinačno izabire i razrješuje Stručno vijeće na prijedlog dekana, natpolovičnom većinom glasova svih članova Stručnog vijeća. O načinu izbora prodekana odlučuje Stručno vijeće na prijedlog dekana.

dr. sc. Aljoša Šestanović, CFA

asestan@effectus.com.hr