Dekan, prodekani i predstojnici katedri položajni su članovi Stručnog vijeća.

Jedan predstavnik zaposlenika član je Stručnog vijeća.

Predstavnika zaposlenika imenuje radničko vijeće. Ako radničko vijeće nije utemeljeno predstavnika zaposlenika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor članova radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Nastavnici koji su u radnom odnosu s EFFECTUS-om i osobe izabrane u suradničko zvanje koje su u radnom odnosu s EFFECTUS-om članovi su Stručnog vijeća.

Iz reda nastavnika koji su u statusu vanjskih suradnika s EFFECTUS-om za članove Stručnog vijeća dekan može imenovati najviše dva nastavnika koji su nositelji predmeta i koji izvode nastavu na predmetima pojedine razine studija. Predstavnike nastavnika – vanjskih suradnika dekan imenuje na razdoblje od jedne akademske godine, uz njihovu suglasnost.

Studenti su predstavljeni u Stručnom vijeću putem svojih predstavnika čiji je najmanji broj određen zakonom. Predstavnici studenata u Stručnom vijeću biraju se na vrijeme od dvije akademske godine.

Stručno vijeće u svom djelokrugu rada:

  • odlučuje o pitanjima obrazovne, nastavne, stručne znanstvene djelatnosti,
  • odlučuje o akademskim pitanjima,
  • donosi odluku o usvajanju studijskog programa,
  • donosi odluku o usvajanju izvedbenog plana nastave,
  • rješava u drugom stupnju povodom zamolbi i zahtjeva studenata,
  • obavlja izbore u zvanja u skladu sa Zakonom i Statutom EFFECTUS-a,
  • ocjenjuje i analizira rezultate nastavnog, znanstvenog i stručnog rada,
  • donosi godišnji plan izdavačke djelatnosti,
  • razmatra godišnje izvješće dekana,
  • obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom.