Upisi prijelazom

Upis na studij može se odobriti kandidatima s drugih studija unutar EFFECTUS-a ili kandidatima s drugih sveučilišnih i stručnih studija (matični studiji) iz zemlje ili iz inozemstva.

Prijelaznik s drugog studija:

Prijelaznik s drugog studija stječe status studenta upisom na studij kojeg ustrojava, organizira i izvodi EFFECTUS.

Prijelaznik je:

  • osoba koja ima status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij
  • osoba koja je izgubila status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij završetkom studija, prekidom studija ili ispisom sa studija

Zamolba i dokumentacija

Postupak upisa prijelaznika provodi se temeljem podnesene zamolbe.

Zamolbi kandidat obvezno prilaže ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju.

  • ukoliko traži da mu se određeni predmet/predmeti priznaju kao položeni na studiju EFFECTUS-a, kandidat za upis prilaže silabuse predmeta iz programa studija s kojeg prelazi na studij EFFECTUS-a
  • ukoliko je kandidat za upis student sa inozemnog visokog učilišta zamolbi prilaže izvornik ili ovjereni prijevod isprave iz koje je vidljivo da je riječ o akreditiranom visokom učilištu

Rješenje o upisu prijelazom i priznavanje položenih ispita

Upis prijelaznika se, povodom podnesene zamolbe, obavlja na temelju rješenja o upisu prijelazom.

Rješenje o upisu prijelazom donosi dekan EFFECTUS-a, ili osoba koju on ovlasti.

Rješenjem o upisu prijelazom određuju se ispiti položeni na matičnom studiju koji se prijelazniku priznaju kao položeni na upisanom studiju EFFECTUS-a. Priznavanje se obavlja na temelju utvrđene činjenice da nastavni sadržaji predmeta i opseg opterećenja odgovaraju nastavnim sadržajima i opsegu opterećenja predmeta na studiju EFFECTUS-a kojeg prijelaznik upisuje.

Dekan, ili osoba koju on ovlasti, pri rješavanju molbe dužan je ravnati se prema bazi podudarnosti, a po potrebi će konzultirati nositelja predmeta na studiju EFFECTUS-a za kojeg podnositelj zamolbe traži da se prizna kao ispit položen na drugom studiju (matičnom studiju).

U rješenju o upisu prijelazom na studij utvrđuju se:

  • naziv studija i godina studija na koju se upis odobrava
  • priznati ispiti, postignute ocjene i stečeni ECTS
  • dopunski i razlikovni ispiti, seminarski radovi i druge obveze koje je, prema studijskom programu kojeg upisuje, student obvezan položiti odnosno ispuniti
  • troškovi obveza iz prethodne točke ovog stavka koje je student prilikom upisa studija dužan podmiriti

Rješenje o upisu prijelazom dostavlja se studentu.

Prijelaznik je dužan pristupiti upisu na studij u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Nakon obavljenog upisa rješenje se dostavlja studentskoj službi, računovodstvu i IT potpori.

Temeljem rješenja studentska služba obavit će upisni postupak na studij, a IT potpora će u informacijski sustav unijeti priznate ispite, postignute ocjene i stečene ECTS.

Ispiti položeni na matičnom visokom učilištu, a priznati rješenjem, uvode se prijelazniku u evidenciju položenih ispita s izvornim nazivom položenog predmeta, izvornim ocjenama i izvorno stečenim ECTS. Odluku o načinu ubrajanja stečenih ocjena i stečenih ECTS u ukupan zbroj bodova potreban za stjecanje stručnog naziva donosi dekan EFFECTUS-a.

Rok za žalbu na rješenje o upisu prijelazom je petnaest (15) dana od dana primitka rješenja.

O žalbi na rješenje odlučuje Uprava EFFECTUS-a. Odluka Uprave o žalbi je konačna.

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija

Ispunjavanjem ovog formulara dajem suglasnost za korištenje mojih osobnih podataka u svrhu direktne komunikacije i zaprimanja informacija o djelovanju Effectus učilišta te izjavljujem da sam upoznat sa sadržajem Izjave o zaštiti osobnih podataka

PRATI NAS