Financije i poslovno pravo – Kompetencije

Po završetku stručnog studija financija i poslovnog prava, stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije posjedovat će odgovarajuća temeljna znanja iz područja prava i iz područja ekonomije, osnovna znanja iz ekonomske matematike i statistike, kao i znanja iz područja primjene informatičke tehnologije.

Uz navedeno, stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije će posjedovati respektabilnu količinu znanja i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje i korištenje informacija.

Predviđena obvezna stručna praksa ima za cilj kvalitetno osposobiti studente financija i poslovnog prava za izravno uključivanje u svijet rada.

Aktivno i učinkovito pohađanje studija razvija kod studenata opće kompetencije, specifične kompetencije u području financija i specifične kompetencije iz određenih nastavnih sadržaja koji pripadaju području poslovnog prava.

Opće kompetencije:

 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa stručnim i s laičkim osobama
 2. prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 3. učinkovito surađivati u projektnim timovima i prilagoditi se zahtjevima radne okoline
 4. razumjeti utjecaj struke na društvo i poslovnu okolinu
 5. pokazati visoku moralnost, odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom rješavanja poslovnih problema (socijalna odgovornost).
 6. povezivati nove znanstvene spoznaje u rješavanju postojećih i budućih problema
 7. primijeniti stečena teorijska znanja i praktične vještine i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom obrazovanju

Specifične kompetencije u području financija i poslovnog prava:

 1. Učinkovito organizirati poduzetničke procese
 2. Primijeniti matematičke i statističke metode te suvremene informatičke alate za prikupljanje i obradu poslovnih podataka
 3. Primijeniti znanja i vještine nužne za obavljanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke kod gospodarskih subjekata
 4. Planirati i budžetirati prihode i rashode poslovnih subjekata u svrhu učinkovitog poslovanja
 5. Razumjeti prakse računovodstvene evidencije, računovodstvenih standarda (MSFI/HSFI) i propisa te važećeg zakonodavnog okvira izvještavanja
 6. Samostalno voditi financijsko poslovanje u ustrojstveno različitim poduzetničkim oblicima
 7. Razumjeti elemente i praktično koristiti metodologiju poslovnog planiranja
 8. Primijeniti odgovarajuće regulatorne mehanizme u financijskom poslovanju gospodarskih subjekata
 9. Prilikom rješavanja konkretnog poslovnog problema sintetizirati znanja iz više područja financija te ih svrsishodno nadopuniti znanjima iz područja poslovnog prava
 10. Temeljito poznavati norme i pravila financijskog poslovanja te izvoditi valjane zaključke o relevantnim činjenicama u poslovanju
 11. Primijeniti pravila normativnog okvira unutar kojeg se odvija poslovanje odvija uz primjenu osnovnih principa financijskog poslovanja i temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava

Razvijene kompetencije iz područja studija omogućit će završenim studentima Stručnog studija financija i poslovnog prava obavljanje čitavog niza poslova u gospodarstvu i u javnom sektoru.

Stručni prvostupnik ekonomije se osposobljava za obavljanje sljedećih poslova:

 • upravni i neupravni poslovi u sustavu državne uprave i lokalne uprave i samouprave
 • računovodstveni poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama,
 • računovodstveni poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga (u zemlji i u inozemstvu),
 • poslovi u računovodstvenim servisima,
 • financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi,
 • svi tipični pravnički poslovi u trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, sindikatima i drugim organizacijama (radi ilustracije, navest ćemo samo karakteristične vrste poslova: izrada općih i pojedinačnih normativnih akata – pravilnika, pravnih akata, odluka i statuta, obavljanje administrativnih i kadrovskih poslova iz domene radnog i socijalnog prava unutar sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova)
 • izrada prijedloga i nacrta poslovnih ugovora,
 • poslovi registracije i statusnih promjena u trgovačkim društvima i ustanovama,
 • savjetnički pravni poslovi u ministarstvima, odnosno tijelima državne vlasti,
 • pravni poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • savjetnički pravni poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • savjetnički poslovi u okviru pojedinih resora unutar ministarstava, uključujući i upravni i inspekcijski nadzor nad područjem kojim se određeno ministarstvo i njegove uprave bave.