Financije i poslovno pravo – O studiju

Effectus Visoko učilište ustrojava i izvodi preddiplomski stručni studij Financije i poslovno pravo koji traje tri (3) akademske godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se 180 ECTS bodova.

Studij je ustrojen na način da pruži odgovor sve većim zahtjevima koje nameće informacijska era, kao i brzi razvoj novih tehnologija, ali i da zadovolji potrebe u širokom opsegu tržišnoga i poduzetničkoga poslovanja.

U teorijskom dijelu nastave studenti usvajaju temeljne zakone i načela te njihove aplikacije, a kroz intenzivan praktični rad provjeravaju njihovu valjanost. Pri oblikovanju studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Financije i poslovno pravo, pošlo se od ideje izrade suvremenog obrazovnog programa koji prati trendove i razvoj struke. Iz tog su razloga uzeti u obzir inozemni programi uglednih visokih učilišta i njihova iskustva, posebno iz zemalja Europske unije. Takvim pristupom došlo se do jedinstvenog studijskog programa koji predstavlja novinu u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, ali i šire regije.

Cilj i svrha studija

Posljednjih godina u Hrvatskoj je evidentna potražnja za stručnim profilima menadžera i organizatora poslova koji će jednako suvereno pokazati stručnost i u području financija i u području prava, kako u poduzetništvu, gospodarstvu, tako i u brojnim negospodarskim područjima (zdravstvu, kulturi, državnoj upravi itd.).

Budući da se i od pravnika i od računovodstveno–financijskog stručnjaka očekuje poznavanje tehnika i tehnologija u područjima tržišnoga i poduzetničkoga poslovanja, glavni cilj i svrha stručnog studija financije i poslovno pravo je svladavanje temeljnih teorijskih i najnaprednijih praktičnih i stručnih aspekata izvedbe i implementacije pravničkih vještina u gospodarstvu odnosno ekonomsko-financijskih aspekata djelovanja pravnog sustava.

Obveze studenata

Pravo upisa u sljedeći semestar imaju studenti s ovjerenim prethodno odslušanim semestarom.

Studenti mogu ovjeriti semestar studija ukoliko u indeksu imaju ovjere svih nastavnika (potpise) o uredno izvršenim programom propisanim obvezama iz svih predmeta tog semestra.

Studenti neće moći pristupiti ispitu iz predmeta za koji nemaju ovjeru nastavnika u obliku potpisa o uredno izvršenim propisanim obvezama.

Nastavnik može uskratiti potpis redovitim studentima koji su izostali s više od 30% nastavnih sati predavanja, seminarske nastave ili vježbi u tijeku semestra, ili nisu izvršili druge programom propisane obveze.

U slučajevima nedovoljnog fonda pohađane nastave predmetni nastavnik može davanje potpisa uvjetovati ispunjenjem drugih obveza propisanih studijskim programom (pristupni rad, esej, prikaz, projektni zadatak, itd. – tzv. pojačani samostalni rad).

Napredovanje kroz studij

Studenti stječu pravo upisa u višu godinu studija ukoliko su do roka upisa uredno ispunili sve obveze utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom i položili ispite iz predmeta koji mu prema bodovnom sustavu utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.

Za upis u drugu godinu studenti moraju ostvariti najmanje 30 ECTS bodova iz prve godine.

Za upis u treću godinu studenti moraju ostvariti najmanje 30 ECTS bodova iz druge godine te svih 60 ECTS iz prve godine.

Posebne uvjete upisa za pojedinu akademsku godinu utvrđuje Stručno vijeće.

Studenti koji nisu stekli pravo upisa u višu godinu studija ponavljaju godinu.

Završetak studija

Preddiplomski stručni studij Financije i poslovno pravo završava:

  • polaganjem svih ispita
  • izvršenjem ostalih obveza
  • izradom i obranom završnog rada

Izradom i obranom završnoga rada potrebno je pokazati sposobnost primjenjivanja znanja stečenih tijekom studija i dokazati sposobnost uspješnog rješavanja zadataka struke na razini stručnog zvanja kojeg se stječe.

Po završetku preddiplomskog stručnog studija, studentima se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog stručnog naziva.

Uz diplomu studentima se izdaje i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima.

Diplome se uručuju studentima na svečanoj promociji.