Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Zagreb, Trg J.F.Kennedya 2 OIB 47182242398, kao Voditelja obrade, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Opći podaci:

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim osobnim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je ustanova:

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište, Zagreb, Trg J.F.Kennedya 2 OIB 47182242398, Voditelj obrade

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK@PARTNERI d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, OIB: 99717868397

Kontakt:

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju i njihova svrha

 • Zaposlenici: ime i prezime, OIB, prebivalište, datum rođenja, adresa, broj djece, obrazovanje, broj telefona, e-mail adresa, broj tekućeg računa, dužina radnog staža, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO i ostalo
  Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu zasnivanja radnog odnosa, sklapanja ugovora o radu i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, i slično
 • Sudionici natječaja: ime i prezime, životopis, domovnica, rodni list, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o stažu iz mirovinskog iz kojih su vidljivi osobni podaci (ime i prezime, datum rođenja, stručna sprema, podaci o prethodnim zaposlenjima, prebivalište, OIB), broj telefona, email adresa, podaci o prethodnom obrazovanju (svjedodžba, diploma), podaci o objavljenim radovima, podaci o sudjelovanju na projektima, podaci o citiranosti
  Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom zapošljavanja i u druge svrhe.
  Brojevi mobitela, fiksnih telefona i e-mail adrese prikupljaju se radi kontaktiranja uz privolu istih.
 • Članovi Upravnog vijeća: ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta/boravišta, broj žiro računa i naziv banke.
  Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu rada Upravnog vijeća, kontaktiranja i isplate naknade za rad
 • Studenti: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, JMBG, spol, datum i mjesto rođenja, podaci o prethodnom obrazovanju i uspjehu,  državljanstvo, posebni status (invalidi, djeca branitelja, sportaši i sl.), medicinska i liječnička dokumentacija (kod zahtjeva za mirovanje studija), imena roditelja, broj računa u banci, fotografija, podaci o zaposlenju, naziv, adresa, e-mail, oib poslodavca (ukoliko poslodavac podmiruje školarinu), potvrde za umanjenje školarine (o evidenciji nezaposlenih, o imovnom stanju, o visini dohotka i primitka), potvrda poslodavca o zaposlenju (u svrhu priznavanja stručne prakse), potvrda poslodavca o radnom vremenu (za smanjenje prisutnosti na nastavi), broj putovnice (za studijska putovanja)
  Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu izvršenja predmeta ugovora i  izvršenja poslova iz djelatnosti voditelja obrade.
 • Vanjski suradnici – ime i prezime, OIB, adresa , broj tekućeg računa i naziv banke, diploma obrazovanja i izbor u zvanje, osiguranik obveznik osiguranja – II MIO stup, broj telefona, e-mail adresa.
  Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja.

3. Pravna osnova obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađuju se u sljedeće svrhe i temeljem:

 1. Zakonskih obveza
 2. Realizacija ugovora 
 3. Privole
 4. Legitimnog interesa Voditelja obrade

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

4. Razdoblje čuvanja 

Osobni podaci čuvaju se i pohranjuju kod voditelja obrade temeljem zakonskih propisa, akta i odluka voditelja obrade.

Svi osobni podaci kandidata koji nisu izabrani na natječajnom postupku brišu se konačnim završetkom natječajnog postupka (završetkom žalbenog postupka ili sl.), osim podataka osoba koje su zaposlene, čiji se podaci čuvaju sukladno zakonskim obvezama voditelja obrade, a sve u skladu sa sadržajem natječaja.

Molbe i sva ostala pripadajuća dokumentacija koju osobe šalju osobe koje samoinicijativno šalju molbe za posao, brišu se odmah nakon što se odgovori na e-mail, osim ako osobe koje šalju molbu traže da se sva ta dokumentacija koju su poslali zadrži u bazi podataka.

5. Upravljanje privolama

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka.

Dana privola primjenjuju se od trenutka davanja. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem:

 • e-maila : gdpr@vsfp.eu ili
 • putem pošte na adresu: EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište Zagreb, Trg J.F.Kenedya 2

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

6. Prava ispitanika

a) pravo na informaciju o obradi osobnih podataka

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta; to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev

k) Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

8. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

 • ako postoji zakonska obveza
 • ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

9. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

10. Osobni podaci na internetskim stranicama

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka