Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment – Stručni naziv

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA, smjer Kreativnost, inovativnost i analitički menadžment u trajanju od 2 godine (4 semestra) stječu 120 ECTS bodova i stručni naziv stručni specijalist poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.) te sva prava koja mu po propisima pripadaju.