Menadžment financija – Ishodi učenja

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća, te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

  • Povezati načela i zakonitosti korporativnog upravljanja i načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja i tržišni rizici).
  • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne upravljačke, investicijske, financijske i strateške odluke na temelju analize poslovnog okruženja i podataka iz financijskih izvještaja.
  • Analizirati poslovno okruženje i promjene u poslovnom okruženju s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe poslovne strategije te ispravnog vođenja i nadzora nad provedbom projektnih aktivnosti.
  • Kritički vrednovati marketinško pozicioniranje poslovnog subjekta i samostalno formulirati marketinške strategije na temelju podloga za izbor strateških aktivnosti.
  • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.
  • U rješavanju složenih zadataka samostalno i timski donositi strateške odluke pridržavajući se propisanih postupaka, smjernica i općepriznatih ekonomskih načela.

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, smjer MENADŽMENT FINANCIJA, diplomirani student će moći:

  • Primijeniti složenije instrumente financijskog menadžmenta te argumentirati stavove i odluke u svezi investicijskih projekata i financijske politike.
  • Analizirati regulatorni okvir, ulogu i funkcije financijskih institucija i načine na koje monetarno-kreditna politika utječe na ekonomska ponašanja pojedinih sudionika u ekonomiji.
  • Interpretirati složene financijske podatke prikupljene iz većeg broja izvora s ciljem primjene kontrolerskih alata i složenih metoda i instrumenata financijske i revizorske analize.
  • Logički povezivati i vrednovati različite elemente poreznog sustava s ciljem praćenja troškova poreza, optimizacije poslovanja te izrade i analize zakonom propisanih poreznih prijava.