Menadžment financija – Kompetencije

Opće kompetencije koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA; smjer: Menadžment financija:

 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa stručnim i s laičkim osobama.
 2. prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cjeloživotnog obrazovanja.
 3. učinkovito surađivati u projektnim timovima i prilagoditi se zahtjevima radne okoline.
 4. razumjeti utjecaj struke na društvo i poslovnu okolinu
 5. pokazati visoku moralnost, odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom rješavanja poslovnih problema (socijalna odgovornost).
 6. povezivati nove znanstvene spoznaje u rješavanju postojećih i budućih problema
 7. primijeniti stečena teorijska znanja i praktične vještine i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom obrazovanju.

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA:

 1. Analiziranje ekonomskih zakonitosti i procesa koji vladaju u gospodarskom okruženju,
 2. Analiziranje normativnog okvira i pravila unutar kojih se poslovanje odvija uz primjenu osnovnih principa financijskog poslovanja i temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava;
 3. Adekvatno razumijevanje mjesta, važnosti i uloge ljudskih potencijala u suvremenim poslovnim trendovima
 4. Samostalno upravljanje i vođenje projekata, uz preuzimanje osobne i timske odgovornosti prilikom donošenja strateških odluka u nepredvidivim okolnostima;
 5. Primjena ekonomskih metoda u rješavanju složenih pravnih problema, posebno metoda i modela teorije igara
 6. Samostalno vođenje financijskog poslovanja u ustrojstveno različitim poduzetničkim oblicima
 7. Pravovremeno prepoznavanje poslovne krize odnosno doprinošenje uspješnom ishodu svladavanja poslovne krize
 8. Samostalno provođenje složenih poslovnih operacija, uz adekvatno korištenje i primjenu novih znanstvenih spoznaja sa područja poslovnog upravljanja
 9. Korištenje različitih novih instrumenata i alata u rješavanju konkretnih poslovnih problema;

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom smjera: Menadžment financija:

 • razlikovanje vrsta financijskih institucija i pravnih izvora kojima se regulira djelatnost financijskih institucija u Republici Hrvatskoj,
 • poznavanje statusno-pravnog ustroja financijskih institucija,
 • poznavanje posebnosti organa upravljanja financijskih institucija
 • sklapanje različitih vrsta ugovora
 • razlikovanje temeljnih modela, metoda i tehnikama koje vode optimalnoj bilančnoj i kapitalnoj strukturi poslovne banke
 • specifična profesionalna znanja o strukturi, troškovima i rizicima izvora sredstava, kreditnom portfelju, kanalima distribucije usluga, upravljanju rizicima, vrednovanju uspješnosti i uzrocima neuspjeha banaka, kreditnim i drugim procedurama, pratećim servisima i donošenje upravljačkih odluka
 • interpretiranje vrsta kontrola te poznavanja zakonske i strukovne regulative u obavljanju revizije,
 • pravilno opisivanje i interpretiranje uloge koju u otkrivanju prijevara ima interna revizija kao i interpretiranje sadržaja revizorskih izvješća
 • razumijevanje načina na koji monetarna politika utječe na sudionike u ekonomiji i kako promjene u monetarnoj politici potiču promjene u donošenju poslovnih odluka različitih sudionika.
 • razumijevanje kako će promjene ponašanja i donošenja odluka sudionika u ekonomiji utjecati na poslovno okruženje