Menadžment ljudskih potencijala i znanja – Ishodi učenja

Ishodi učenja (izmijenjenog i dopunjenog) specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

  • Povezati načela i zakonitosti korporativnog upravljanja i načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja i tržišni rizici).
  • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne upravljačke, investicijske, financijske i strateške odluke na temelju analize poslovnog okruženja i podataka iz financijskih izvještaja.
  • Analizirati poslovno okruženje i promjene u poslovnom okruženju s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe poslovne strategije te ispravnog vođenja i nadzora nad provedbom projektnih aktivnosti.
  • Kritički vrednovati marketinško pozicioniranje poslovnog subjekta i samostalno formulirati marketinške strategije na temelju podloga za izbor strateških aktivnosti.
  • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.
  • U rješavanju složenih zadataka samostalno i timski donositi strateške odluke pridržavajući se propisanih postupaka, smjernica i općepriznatih ekonomskih načela.

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA – smjer MENADŽMENT LJUDSKIIH POTENCIJALA I ZNANJA diplomirani student će moći:

  • Analizirati temeljne koncepte, pristupe i metode koje se koriste u psihologiji organizacije i rada te utjecaj razvoja karijera i drugih temeljnih čimbenika organizacijske kulture na organizacijsko ponašanje.
  • Provoditi politike zapošljavanja na temelju analize pojava na tržištu rada i sintetiziranih različitosti ljudi u organizaciji.
  • Odabrati najprimjerenije pristupe, modele, procedure i alate te stilove vodstva kao temelje za optimalno donošenje odluka s ciljem uspješnog vođenja organizacija.
  • Integrirati usvojena znanja i vještine upravljanja ljudskim potencijalima i znanjem u procese rukovođenja organizacijom, u procese organizacijskih promjena, u ostvarivanje temeljnih organizacijskih ciljeva i u razvijanje inovativne organizacije.