Menadžment ljudskih potencijala i znanja – Kompetencije

Opće kompetencije koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA; smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja:

 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa stručnim i s laičkim osobama
 2. prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 3. učinkovito surađivati u projektnim timovima i prilagoditi se zahtjevima radne okoline
 4. razumjeti utjecaj struke na društvo i poslovnu okolinu
 5. pokazati visoku moralnost, odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom rješavanja poslovnih problema (socijalna odgovornost)
 6. povezivati nove znanstvene spoznaje u rješavanju postojećih i budućih problema
 7. primijeniti stečena teorijska znanja i praktične vještine i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom obrazovanju

 

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA:

 1. Analiziranje ekonomskih zakonitosti i procesa koji vladaju u gospodarskom okruženju
 2. Analiziranje normativnog okvira i pravila unutar kojih se poslovanje odvija uz primjenu osnovnih principa financijskog poslovanja i temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava
 3. Adekvatno razumijevanje važnosti uloge i mjesta ljudskih potencijala u suvremenim poslovnim trendovima
 4. Samostalno upravljanje i vođenje projekata, uz preuzimanje osobne i timske odgovornosti prilikom donošenja strateških odluka u nepredvidivim okolnostima
 5. Primjena ekonomskih metoda u rješavanju složenih pravnih problema, posebno metoda i modela teorije igara
 6. Samostalno vođenje financijskog poslovanja u ustrojstveno različitim poduzetničkim oblicima
 7. Pravovremeno prepoznavanje poslovne krize odnosno doprinošenje uspješnom ishodu svladavanja poslovne krize
 8. Samostalno provođenje složenih poslovnih operacija, uz adekvatno korištenje i primjenu novih znanstvenih spoznaja s područja poslovnog upravljanja
 9. Korištenje različitih novih instrumenata i alata u rješavanju konkretnih poslovnih problema

 

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom smjera: Menadžment ljudskih potencijala i znanja:

 • umijeće razlikovanja različitiha shvaćanja koncepta vodstva
 • razlikovanje vođenja kao osobine nasuprot vođenja kao procesa
 • identificiranje pristupa vođenju temeljene na vještinama, stilu i osobinama te analiziranje stilove vođenja
 • evaluiranje razlike i sličnosti situacijskog pristupa i teorije usklađenog vođenja
 • oblikovanje, izvođenje i evaluacija politike zapošljavanja
 • razumijevanje uloge javnih institucija i privatnih agencija za zapošljavanje
 • razlikovanje između akcija aktivne i pasivne politike zapošljavanja
 • prepoznavanje i razumijevanje problematike povezane s ljudima u organizaciji
 • sposobnosti implementacije teorijskih koncepata koji odgovaraju problemima povezanima s ljudima u organizaciji i razvoju primjerenih rješenja tih problema, a sve s ciljem uspješnog vođenja organizacija
 • razlikovanje i odabir najprimjerenijih pristupa, modela, procedura i alata kao temelj za optimalno donošenje odluka i implementaciju kvalitetnih rješenja u konkretnom organizacijskom kontekstu upravljanja ljudskim potencijalima
 • razumijevanje razvoja osobne karijere u novoj ekonomiji
 • razumijevanje novih pojava kao što su stopa zapošljivosti osobe i kompetencije zaposlenika
 • sposobnost analitičkog mišljenja koje se nadograđuje cjelovitim interdisciplinarnim rješavanjem problema s učinkovitim pisanjem izvješća, bilješki i dokumenata