Menadžment ljudskih potencijala i znanja – O studiju

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja – MBA

Način studiranja: redovni i izvanredni

Specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti su zajednički za sve smjerove MBA studija POSLOVNOG UPRAVLJANJA. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija.

Poslovno upravljanje – MBA na drugoj godini nudi studentima smjer pod nazivom: MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA I ZNANJA. U pogledu potrebe za izvođenjem smjera studija pod nazivom „Menadžment ljudskih potencijala i znanja“, uočeno je da je u Hrvatskoj kroničan nedostatak specijaliziranih stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima, a što je izravna posljedica nedostatka primjerenih studijskih programa. Poslove stručnjaka za ljudske potencijale danas obavljaju zaposlenici koji nisu primjereno obrazovani te njihova znanja i vještine imaju uzak fokus na samo jednu dimenziju struke (ili ekonomija ili pravo ili psihologija). Iz tog razloga vidljiva je potreba razvoja jednog novog multidisciplinarnog studija koji je usporediv sa sličnim studijima u Europskoj uniji i šire.

U Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja 2010. – NKZ 10. (Narodne novine br. 147/10) predviđena su sljedeća zanimanja na području ljudskih potencijala: 2423 – stručnjaci za ljudske potencijale i upravljanje karijerom; 2424 – stručnjaci za osposobljavanje i razvoj zaposlenih; 1212 – direktori za ljudske potencijale; 4416 – službenici za ljudske potencijale. Time je učinjeno vidljivim i da već sama Nacionalna klasifikacija zanimanja predviđa potrebu za obrazovanjem specifičnog profila zaposlenika u odjelima/sektorima/službama za vođenje ljudskih potencijala, a što se danas tržištu rada ne nudi kroz formalne oblike visokog obrazovanja na razini kvalifikacije 6 odnosno 7.

Kao osnovni cilj smjera studija «Upravljanje ljudskim potencijalima i znanjem» postavljeno je upoznavanje s osnovnim pojmovima područja, te savladavanje strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima. Posebne kompetencije koje studenti stječu podrazumijevaju osposobljenost studenta za primjenu strategija, metoda i tehnika za upravljanje ljudskim potencijalima u gospodarskom subjektu i u javnom sektoru.