Menadžment ljudskih potencijala i znanja – Završetak studija

Student završava diplomski studij:

  • polaganjem svih ispita
  • izvršenjem ostalih obveza
  • izradom i obranom specijalističkog diplomskog rada

Izradom i obranom specijalističkog diplomskoga rada potrebno je pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom studija i dokazati sposobnost uspješnog rješavanja zadataka struke na razini kvalifikacije koju se stječe.

Specijalistički diplomski rad je ispit kojeg student polaže na kraju procesa studiranja na studiju i koji se prijavljuje kao ispit iz predmeta, u skladu s uvjetima određenima podebnim Pravilnikom.

Pisanim specijalističkim diplomskim radom student dokazuje da je na temelju znanja stečenog tijekom studija i na temelju korištene literature ovladao zadanom temom, da je temu obradio metodama, da poznaje korištenu stručnu literaturu i da je ispravno navodi te da vlada stručnom terminologijom. U pisanom specijalističkom diplomskom radu treba doći do izražaja sposobnost samostalnog razmišljanja studenta, kao i sposobnost donošenja prosudbi, zaključaka ili prijedloga za rješavanje postavljenog problema. Svrha je specijalističkog diplomskog rada potvrđivanje studentovog poznavanja temeljnih područja struke iz nastavnih predmeta studijskog programa, studentove sposobnosti i samostalnosti u obradi problema iz struke koja je predmet studija, uz korištenje literature, empirijskih istraživanja, računarske i analitičke obrade, znanja i iskustva stručnjaka iz prakse te svih ostalih izvora neophodnih za izradu rada.

Izbor teme diplomskog rada studenti obavljaju prema posebnom Pravilniku.

Rad se piše i brani na hrvatskom jeziku ili na kojem drugom jeziku prema dogovoru s mentorom, a uz posebno odobrenje.

Po završetku diplomskog studija, studentima se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog stručnog naziva.

Uz diplomu studentima se izdaje i dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje su ispite položili i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima.

Diplome i dopunske isprave se uručuju studentima na svečanoj promociji.