Natječaji za izbore

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 50. Statuta, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište raspisuje

NATJEČAJ

  1. Za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno nastavno zvanje – bez zasnivanja radnog odnosa) u području društvenih znanosti, polje pravo – 2 (dva) izvršitelja;
  2. Za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno nastavno zvanje – bez zasnivanja radnog odnosa) u području društvenih znanosti, polje ekonomija – 6 (šest) izvršitelja;
  3. Za ponovni izbor u nastavno zvanje i radno mjesto viši predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija – 1 (jedan) izvršitelj.

Na Natječaj se, pod jednakim uvjetima u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, imaju pravo prijaviti osobe oba spola sa završenim odgovarajućim stupnjem obrazovanja.

UVJETI NATJEČAJA:

Pristupnici/pristupnice na Natječaj moraju udovoljiti uvjetima za izbor u nastavno zvanje propisanima u čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1707/2006 od 20. prosinca 2006. godine, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine, 60/15, 131/17.), Uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN 20/12, 85/13, 4/15) i uvjetima propisanima od strane EFFECTUS studij financije i pravo – visokog učilišta.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • iscrpan vlastoručno potpisan životopis s podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu;
  • popis radova sa sažetcima (separatima) radova koji su relevantni za izbor u nastavno zvanje;
  • ovjerenu presliku/e diplome/diploma odnosno ovjerenu presliku/e potvrda o stečenom stupnju obrazovanja;
  • presliku domovnice (državljani zemalja članica Europske unije prilažu dokaznu javnu ispravu o državljanstvu države članice Europske unije);
  • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu odnosno iskustvu rada u struci (obvezno priložiti e-ispis Matične evidencije HZMO);
  • ostale relevantne dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje (primjerice, ali ne ograničavajući se na, potvrde o održanim javnim izlaganjima, potvrde o mentorstvima završnih / diplomskih radova, odluke o izboru u zvanje).

Strani pristupnici trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, čitanju i pisanju.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (životopis, popis radova, separate radova i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u) podnose se  preporučenom poštom ili osobno, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: EFFECTUS studij financije i pravo  – visoko učilište, Trg J. F. Kennedyja 2, 10000 ZAGREB,  s naznakom: «Za natječaj za izbor u zvanje».

NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE

Nepotpune i nepravovremene prijave na Natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište