Porezi i poslovno pravo – Ishodi učenja

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

  • Povezati načela i zakonitosti korporativnog upravljanja i načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja i tržišni rizici).
  • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne upravljačke, investicijske, financijske i strateške odluke na temelju analize poslovnog okruženja i podataka iz financijskih izvještaja.
  • Analizirati poslovno okruženje i promjene u poslovnom okruženju s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe poslovne strategije te ispravnog vođenja i nadzora nad provedbom projektnih aktivnosti.
  • Kritički vrednovati marketinško pozicioniranje poslovnog subjekta i samostalno formulirati marketinške strategije na temelju podloga za izbor strateških aktivnosti.
  • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima s ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.
  • U rješavanju složenih zadataka samostalno i timski donositi strateške odluke pridržavajući se propisanih postupaka, smjernica i općepriznatih ekonomskih načela.

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, smjer POREZI I POSLOVNO PRAVO, diplomirani student će moći:

  • Povezivati znanja iz relevantnih područja prava s financijskim poslovanjem.
  • Interpretirati pravne izvore ovršnog prava, odštetnog prava i poreznog prava te logički povezati i analizirati pretpostavke, načine pokretanja i tijek ovršnog i poreznog postupka i postupka za utvrđivanje odgovornosti za štetu.
  • Analizirati regulatorni okvir, ulogu i funkcije financijskih institucija te temeljne oblike, značajke i posljedice gospodarskog povezivanja društava, kao i temeljne oblike i značajke te posljedice pojedinih statusnih promjena trgovačkih društava.
  • Analizirati kaznenopravni okvir koji uređuje nezakonitosti u gospodarskom poslovanju, a koje se manifestiraju kroz gospodarska kaznena djela i gospodarske prekršaje, glavne načine i karakteristike izvršenja gospodarskih kaznenih djela, suštinu i posljedice određenih glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta.