Porezi i poslovno pravo – Kompetencije

Opće kompetencije koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA; smjer: Porezi i poslovno pravo:

 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa stručnim i s laičkim osobama.
 2. prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cjeloživotnog obrazovanja.
 3. učinkovito surađivati u projektnim timovima i prilagoditi se zahtjevima radne okoline.
 4. razumjeti utjecaj struke na društvo i poslovnu okolinu
 5. pokazati visoku moralnost, odgovornost, savjesnost u radu i ponašanje u skladu sa čvrstim etičkim načelima prilikom rješavanja poslovnih problema (socijalna odgovornost).
 6. povezivati nove znanstvene spoznaje u rješavanju postojećih i budućih problema
 7. primijeniti stečena teorijska znanja i praktične vještine i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom obrazovanju.

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje – MBA:

 1. Analiziranje ekonomskih zakonitosti i procesa koji vladaju u gospodarskom okruženju,
 2. Analiziranje normativnog okvira i pravila unutar kojih se poslovanje odvija uz primjenu osnovnih principa financijskog poslovanja i temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava;
 3. Adekvatno razumijevanje važnosti uloge i mjesta ljudskih potencijala u suvremenim poslovnim trendovima
 4. Samostalno upravljanje i vođenje projekata, uz preuzimanje osobne i timske odgovornosti prilikom donošenja strateških odluka u nepredvidivim okolnostima;
 5. Primjena ekonomskih metoda u rješavanju složenih pravnih problema, posebno metoda i modela teorije igara
 6. Samostalno vođenje financijskog poslovanja u ustrojstveno različitim poduzetničkim oblicima
 7. Pravovremeno prepoznavanje poslovne krize odnosno doprinošenje uspješnom ishodu svladavanja poslovne krize
 8. Samostalno provođenje složenih poslovnih operacija, uz adekvatno korištenje i primjenu novih znanstvenih spoznaja sa područja poslovnog upravljanja
 9. Korištenje različitih novih instrumenata i alata u rješavanju konkretnih poslovnih problema;

Stručne (specifične) kompetencije (sector specific skills) koje studenti stječu završetkom smjera: Porezi i poslovno pravo:

 • ispravno korištenje pravnih izvora ovršnog prava
 • prikupljanje teorijskih znanja nužnih za razumijevanje procesnih aspekata prava na temelju kojih se u praksi raspravlja i odlučuje u ovšnom postupku
 • ispravno tumačenje pravnih pravila i razvijanje kriitčkog mišljenja
 • razumijevanje ponašanja koja mogu uzrokovati štete i povodom koje onda nastaje odnos odgovornosti za štetu
 • ocjenjivanje ponašanja i prepoznavanje radnji koje predstavljaju štetne radnje te uzročnu vezu između štetne radnje i štete kao posljedice
 • analiziranje temeljnih oblika gospodarskog povezivanja društava, pri kojima društva ostaju pravno samostalna
 • analiziranje temeljnih značajki pojedinih statusnih promjena trgovačkih društava
 • poznavanje prava tržišnog natjecanja i pojavnih oblika koji mogu dovesti do povrede prava tržišnog natjecanja, s posebnim naglaskom na pravila tržišnog natjecanja na području financijskog poslovanja
 • analiziranje kaznenopravnog okvira odnosno pozitivnih pravnih propisa kojima su uređene nezakonitosti u gospodarskom poslovanju koje se manifestiraju kroz gospodarska kaznena djela i gospodarske prekršaje
 • ovladavanje i na pravilan način korištenje pravnih normi iz kaznenopravnog okvira gospodarskog kriminaliteta,
 • sposobnost prepoznavanja i smislene procjene nezakonitih ponašanja u poslovanju koja imaju obilježja gospodarskog kriminaliteta,
 • identificiranje i valoriziranje radnji i postupaka vezanih za prevenciju i istraživanje gospodarskog kriminaliteta te njihovo apliciranje u poslovnim subjektima i organizacijama