Porezi i poslovno pravo – O studiju

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

ECTS: 120

Stručni naziv: Stručni specijalist / Stručna specijalistica poslovnog upravljanja – MBA

Način studiranja: redovni i izvanredni

Specijalistički diplomski stručni studij pod nazivom POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA koncipiran je tako da predviđa 9 (devet) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija.

MBA – Poslovno upravljanje na drugoj godini nudi studentima smjer pod nazivom: POREZI I POSLOVNO PRAVO. U pogledu opravdanosti potrebe za izvođenjem smjera studija pod nazivom „Porezi i poslovno pravo“, riječ je o činjenici da suvremeno obrazovanje u području ekonomije, poglavito u financijama, nije moguće zamisliti bez snažne pravne komponente, no ta pravna komponenta mora biti prilagođena potrebama tržišta rada, ali i potrebama i profilu studenata. Stoga je osnovno načelo pri koncipiranju smjera „Porezi i poslovno pravo“ unutar MBA studija Poslovno upravljanje na predmetima iz područja pravnih disciplina studentima pružiti adekvatni, funkcionalni i nadasve prilagođen set pravnih znanja i vještina koja su nužna mladom stručnjaku u području poslovnog upravljanja. S tim u svezi, smjer specijalističkog diplomskog stručnog studija „Porezi i poslovno pravo“ u okviru svojih predmeta pruža znanja iz relevantnih predmeta iz područja prava, dajući osnovne teorijske postavke na uvid, ali istodobno stavljajući snažan naglasak na praktičnu primjenu pravničkog znanja. Smjer Porezi i poslovno pravo sadrži ona znanja i vještine koja je neophodno steći da bi studenti shvatili organizacijsku strukturu poslovnih subjekata, kao i kompleksne poslovno – pravne odnose u koje oni stupaju prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti. Pravna dimenzija poslovanja razmatra se dinamički, kroz prizmu primjenjivosti prava u poslovanju te u smislu mogućnosti kreativnog izbora između ponuđenih rješenja, a u cilju efikasnijeg upravljanja i boljeg pozicioniranja gospodarskog subjekta na tržištu, uz istodobno izbjegavanje rizika kršenja imperativnih normi. Također, svladavanjem predmeta iz sfere poreza studenti stječu specifične kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, za prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za osnovne porezne oblike. Ovako koncipiranim smjerom studijskog programa specijalističkog stručnog studija edukacija studenata odvija se s ciljem stjecanja općih i posebnih praktičnih znanja i sposobnosti iz više područja, a koja su nužna za visoko profesionalno obavljanje rukovodnih poslova u gospodarstvu i u slobodnim profesijama, pri čemu se ipak iz fokusa ne gubi strateški značaj poslovanja za sve sudionike tržišne utakmice. Poslovanje i poslovno upravljanje predstavlja aktivnost koja zaokuplja pažnju brojnih stručnjaka različitih profila, od ekonomista, menadžera, pa do pravnika i poreznih stručnjaka.

Shvaćanje i teza da bi ukupnost poslovanja trebalo biti poseban predmet reguliranja kao i da se na njega odnosi vrlo specifičan skup pravnih normi, institucija i načela kojima se reguliraju i normiraju poslovni odnosi koji nastaju između raznih subjekata razvijalo se i oblikovalo se tijekom vremena. Poslovno pravo je jedno novo područje prava nastalo u posljednjim desetljećima prošlog stoljeća. U početku, sasvim opravdano, mislilo se da područje Trgovačko pravo u potpunosti zadovoljava “pokrivenost” novih pojavnih oblika vezanih za poslovanje i koja iz poslovanja proizlaze. Isto tako, pojedini autori zastupali su tezu da se ne može govoriti o posebnoj grani prava, negirajući joj specifičnost predmeta i metoda proučavanja. No, ipak se čini da je sve više onih koji smatraju da poslovanje, zbog sve veće složenosti i raznolikosti, nameće potrebu za njegovim svestranim izučavanjem i razjašnjavanjem. Prethodno navedeno svakako dovodi do potrebe da i pravnici daju odgovore na pitanja koje im poslovna praksa nameće. Poslovno pravo treba osigurati uočavanje, pravovremeno izbjegavanje i otklanjanje posljedica pravnih problema koji nastaju u vezi s poslovanjem. I naposljetku, završeni student smjera „Porezi i poslovno pravo“ trebao bi moći preuzeti odgovornost za donošenje strateških odluka s aspekta praktične primjene načela upravljanja različitim vrstama financijskih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja i tržišni rizici) te moći primijeniti kompleksnije instrumente poreznog sustava.