Studentski zbor

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija bez pravne osobnosti koja poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe i društvenog položaja.

Djelatnost Studentskog zbora mora biti usmjerena prema punom razvitku ljudske osobnosti, učvršćivanju poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Zadaće Studentskog zbora:

 • bira studentske predstavnike u Stručno vijeće te ostala povjerenstva u skladu s općim aktima EFFECTUS-a,
 • donosi plan i program Studentskog zbora,
 • bira studentskog pravobranitelja,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 • predlaže Stručnom vijeću Plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče i osmišljava izvannastavne aktivnosti studenata,
 • donosi opće akte Studentskog zbora, te
 • obavlja i druge poslove od interesa za studente EFFECTUS-a

Statut Studentskog zbora

Predsjednik Studentskog zbora

Studentski zbor ima predsjednika koji predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira njegov rad i obavlja druge poslove predviđene Statutom Studentskoga zbora i općim aktima EFFECTUS-a.

Predsjednika Studentskog zbora zamjenjuje njegov zamjenik.

Mandat predsjednika i zamjenika traje akademsku godinu i može se još jednom ponoviti.

Predsjednik Studentskog zbora član je Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.

Za predsjednika Studentskog zbora izabran je Domagoj Poljak, student druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA.

 

Članovi Skupštine

Skupština Studentskog zbora EFFECTUS-a za mandatno razdoblje 2016. – 2018. sastavljena je od sljedećih predstavnika studenata:

 1. Ivana Leinweber – predstavnica studenata prve godine stručnog studija Financije i pravo (redovni)
 2. Zdravka Gelman Birov – predstavnica studenata prve godine stručnog studija Financije i pravo (izvanredni)
 3. Domagoj Poljak – predstavnik studenata druge godine stručnog studija Financije i pravo (redovni)
 4. Tomislav Ažić – predstavnik studenata druge godine stručnog studija Financije i pravo (izvanredni)
 5. Jure Vučenović – predstavnik studenata treće godine stručnog studija Financije i pravo (redovni)
 6. Tatjana Sitar – predstavnica studenata treće godine stručnog studija Financije i pravo (izvanredni)
 7. Ivan Ćurković – predstavnica studenata prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija
 8. Vedrana Repač – predstavnica studenata druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija

 

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj:

 • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima EFFECTUS-a,
 • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
 • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja na vrijeme od jedne godine. Mandat studentskoga pravobranitelja može se jednom ponoviti.

Za studentsku pravobranitelja izabran je Ivana Leinweber, studentica treće godine stručnog studija Financije i pravo.

 

Predstavnici u Stručnom vijeću

Za predsjednika Studentskog zbora izabran je Domagoj Poljak, student druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA.

Za zamjenika predsjednika izabran je Jure Vučenović, student prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA.

Predsjednik Studentskog zbora i zamjenik predsjednika ujedno će predstavljati studente EFFECTUS-a u Stručnom vijeću.

 

Izbori

Postupak izbora reguliran je Pravilnikom o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor EFFECTUS-a. Pravilnik je dostupan na sljedećem linku.