Upisi prijelazom

Upis na studij može se odobriti kandidatima s drugih studija unutar Effectus Visokog učilišta ili kandidatima s drugih sveučilišnih i stručnih studija (matični studiji) iz zemlje ili iz inozemstva.

Prijelaznik s drugog studija:

Prijelaznik s drugog studija stječe status studenta upisom na studij kojeg ustrojava, organizira i izvodi Effectus Visoko učilište.

Prijelaznik je:

  • osoba koja ima status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij
  • osoba koja je izgubila status studenta na studiju kojeg organizira drugo sveučilište ili stručni studij završetkom studija, prekidom studija ili ispisom sa studija

Zamolba i dokumentacija

Postupak upisa prijelaznika provodi se temeljem podnesene zamolbe.

Zamolbi kandidat obvezno prilaže ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju.

  • ukoliko traži da mu se određeni predmet/predmeti priznaju kao položeni na studiju Effectusa, kandidat za upis prilaže silabuse predmeta iz programa studija s kojeg prelazi na studij Effectus Visokog učilišta
  • ukoliko je kandidat za upis student sa inozemnog visokog učilišta, zamolbi prilaže izvornik ili ovjereni prijevod isprave iz koje je vidljivo da je riječ o akreditiranom visokom učilištu

Rješenje o upisu prijelazom i priznavanje položenih ispita

Upis prijelaznika se, povodom podnesene zamolbe, obavlja na temelju rješenja o upisu prijelazom.

Rješenje o upisu prijelazom donosi dekan Effectus Visokog učilišta ili osoba koju on ovlasti.

Rješenjem o upisu prijelazom određuju se ispiti položeni na matičnom studiju koji se prijelazniku priznaju kao položeni na upisanom studiju Effectusa. Priznavanje se obavlja na temelju utvrđene činjenice da nastavni sadržaji predmeta i opseg opterećenja odgovaraju nastavnim sadržajima i opsegu opterećenja predmeta na studiju Effectusa kojeg prijelaznik upisuje.

Dekan, ili osoba koju on ovlasti, dužan je pri rješavanju molbe ravnati se prema bazi podudarnosti, a po potrebi će konzultirati nositelja predmeta na studiju Effectusa za kojeg podnositelj zamolbe traži da se prizna kao ispit položen na drugom studiju (matičnom studiju).

U rješenju o upisu prijelazom na studij utvrđuju se:

  • naziv studija i godina studija na koju se upis odobrava
  • priznati ispiti, postignute ocjene i stečeni ECTS
  • dopunski i razlikovni ispiti, seminarski radovi i druge obveze koje je, prema studijskom programu kojeg upisuje, student obvezan položiti odnosno ispuniti
  • troškovi obveza iz prethodne točke ovog stavka koje je student prilikom upisa studija dužan podmiriti

Rješenje o upisu prijelazom dostavlja se studentu.

Prijelaznik je dužan pristupiti upisu na studij u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Nakon obavljenog upisa rješenje se dostavlja studentskoj službi, računovodstvu i IT potpori.

Temeljem rješenja, studentska služba obavit će upisni postupak na studij, a IT potpora će u informacijski sustav unijeti priznate ispite, postignute ocjene i stečene ECTS bodove.

Ispiti položeni na matičnom visokom učilištu, a priznati rješenjem, uvode se prijelazniku u evidenciju položenih ispita s izvornim nazivom položenog predmeta, izvornim ocjenama i izvorno stečenim ECTS. Odluku o načinu ubrajanja stečenih ocjena i stečenih ECTS bodova u ukupan zbroj bodova potreban za stjecanje stručnog naziva donosi dekan Effectus Visokog učilišta.

Rok za žalbu na rješenje o upisu prijelazom je petnaest (15) dana od dana primitka rješenja.

O žalbi na rješenje odlučuje Uprava Effectusa. Odluka Uprave o žalbi je konačna.