Financijsko računovodstvo

Asistenti Maja Javorović

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - razvoj profesionačnog integriteta - samostalno donošenje odluka iz domene računovodstvene struke - spoznavanje važnosti poveznice računovodstvene funkcije i poslovnih procesa u poduzećima b) specifične kompetencije - primijenjivanje odgovarajućih računovodstvenih bilježenja poslovnih događaja - donošenje prosudbi o prikladnosti računovodstvenih politika, procjena i njihovom utjecaju na financijski položaj i poslovni uspjeh - sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s odgovarajućim setom računovodstevnih standarda i u skladu s računovodstvenim politikama društva
Sadržaj
Uvod: institucionalni okvir financijskog računovodstva u Republici Hrvatskoj - Uređenje računovodstva u Republici Hrvatskoj - Međuzavisnost računovodstvenih načela, računovdstvenih standarda i računovodstvenih politika Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine - Računovodstveno praćenje (priznavanje, mjerenje i pristanak priznavanje dugotrajne nematerijalne imovine - Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine (priznavanje, mjerenje i pristanak priznavanje dugotrajne nematerijalne imovine Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine - Računovodstveno praćenje novca i novčanih ekvivalenata. - Računovodstveno praćenje kratkoročnih potraživanja - Računovodstveno praćenje ostale kratkotrajne imovine Računovodstveno praćenje obveza - Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza - Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza Računovodstvo sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara - Računovodstveno praćenje sirovina i materijala - Računovodstveno praćenje sitnog inventara - Vrijednosna usklađenja sirovina, materijala i rezervnih dijelova Računovodstvo troškova: taksonomija troškova i njihove značajke - Taksonomija troškova kod poduzetnika i značajke troškova - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i odgođeno plaćanje troškova Računovodstvo troškova - Računovodstveno praćenje troškova - Značenje rasporeda troškova Raspored troškova u trgovačkoj, uslužnoj i proizvodnoj djelatnosti - Raspored troškova u trgovačkoj djelatnosti - Rapored troškova u uslužnim djelatnostima - Shematski prikaz proizvodne djelatnosti i utjecaji na financijske izvještaje proizvodnih društava - Raspored troškova u proizvodnoj djelatnosti i završna knjiženja na kontima 490 i 491 Financijski rezultat poslovanja i raspodjela dobiti / prijenos gubitka - Računovodstveni prijenos rezultata (dobitka ili gubitka) - Povezanost konta uspjeha s bilančnim kontima (uloga završnih knjiženja) Računovodstvo kapitala - Značaj i uloga vlastitog kapitala u poslovanju poduzetnika - Sastavnice kapitala i rezervi - Računovodstveni tretman kapitala i rezervi Sastavljanje i povezivanje financijskih izvještaja poduzetnika - Analitika povezanosti računa dobiti i gubitka, bilance i izvještaja o novčanim tokovima - Vježbe sastavljanja računa dobiti i gubitka i bilance i računovodstvena logika novčanih tokova
Ishodi učenja
I1 - Evidentirati u skladu s računovodstvenim standardima priznavanje, mjerenje i prestanak dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sustave i metode amortizacije.
I2 - Istaknuti računovodstvena obilježja kratkotrajne imovine i razlike u odnosu na dugotrajnu imovinu.
I3 - Analizirati i razlikovati vrste troškova u računovodstvenoj evidenciji, razvrstavanje troškova prema krteriju prirode troškova i funkcije troškova.
I4 - Opisati proces zatvaranja konta računa dobiti i gubitka i njihov prijenos na poslovni rezultat.
I5 - Istaknuti i opisati nastanak sastavnica kapitala i rezervi u bilanci društva.
I6 - Sastaviti financijske izvještaje temeljem zadanih ulaznih podataka.
Obavezna literatura
Skendrović, Lj., Javorović, M., Osnove računovodstva, Effectus studij financije i pravo, Zagreb, 2016. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22) Kontni plana (različiti izdavači) Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.