Prijava sažetka radova: 31.03.2024.

 

Odgovor o prihvaćanju/neprihvaćanju sažetka rada: do 20.04.2024.

 

Prijava rada (u cijelosti): 30.06.2024.

 

Odgovor o prihvaćanju/neprihvaćanju rada: do 01.10.2024.

 

Tiskanje zbornika radova: do održavanja skupa

 

Službeni jezici:  hrvatski i engleski

 

Datum održavanja Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: 22. studenog 2024.

 • Fizioterapijski pristupi u protetici, ortotici i robotici
 • Psihosocijalni aspekti i multidisciplinarni pristup u palijativnoj skrbi
 • Bioetika i društveno-humanistički aspekti u fizioterapiji i sestrinstvu
 • Sestrinstvo utemeljeno na dokazima
 • Profesionalni izazovi u sestrinstvu u kriznim i post kriznim vremenima
 • Menadžment u zdravstvu
 • Suvremeni ekonomski i pravni aspekti u medicini

PROGRAMSKI ODBOR

 • izv. prof. dr. sc. Robert Kopal, Effectus university of Applied Sciences, Croatia, Program Committee President
 • dr. sc. Željka Zavišić, Effectus University of Applied Sciences, Croatia
 • prof.dr. sc. Đuro Horvat, prof.struč.stud, Effectus university of Applied Sciences, Croatia
 • prof. dr. sc. Dragan Mirkov, Faculty of Sports and Physical Education, University of Belgrad, Serbia
 • prof. dr. sc. Osman Sinanović, Sarajevo Medical School, University of Sarajevo School of Science and Technology, Bosnia and Herzegovina
 • prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Croatia
 • prof. dr. sc. Željko Kaluđerović, University of Novi Sad, Department of Philosophy, Serbia
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić, University of Applied Sciences Ivanić-Grad, Croatia
 • izv. prof. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia
 • doc. dr. sc. Ivona Ljevak, Faculty of Health Studies, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
 • prof. dr. sc. Livia Puljak, Universitas Studiorun Catholica Croatica, Croatia
 • doc. dr. sc. Želimir Bertić, Croatian Public Health Institutes, Bjelovar-Bilogora County, Croatia
 • Vesna Jurin Bakotić, Šibenik University of Applied Sciences, Croatia
 • dr.sc. Ljubo Runjić, Šibenik University of Applied Sciences, Croatia
 • dr. sc. Adriano Friganović, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
 • Mirzo Selimić, University College “CEPS – Center for Business Studies”, Bosnia and Herzegovina
 • dr. sc. Milan Počuča, Faculty of Law for Commerce and Judiciary, University Business Academy, Serbia
 • dr. sc. Nikola Abramovic, Faculty of Business Economics and Law of Bar, Crna Gora
 • Tatiana Staroń, University iz Akademie Nauk Stosowanych Collegium Balticum, Poland
 • Laura Thurnheer, Okanagan School of Business, Canada
 • Emiliano Gallaga, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Mexico
 • Elenica Pjero, University “Ismail Qemali’, Vlore, Albania
 • Samir S. Patel, Royal Thimphu College, Bhutan
 • Laura Ancona Lee, PhD., São Paulo, Brazil

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • doc. dr. sc. Ivana Rukavina, Organisation Committee President
 • prof.dr. sc. Đuro Horvat, prof.struč.stud
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić
 • dr.sc. Goran Bobić, prof. fiz. kult.
 • dr. sc. Mirjana Berković-Šubić
 • dr. sc. Jelena Uzelac
 • Alen Breček, mag. med. techn., pred.
 • Marina Kovač, dr. med.
 • Mark Tomaj, mag. physioth
 • Valentina Šipuš, dipl. kat., spec. soc. pol.
 • Ivana Krakan, mag. oec.
 • Ivana Radman Livaja, mag. oec.
 • Klara Dumbović, mag. oec.
 • Darija Korkut, mag. anlg.
 • Vesna Bušac univ.mag.med.techn
 • Ana Žepina Puzić mag.med.techn
 • Andrea Vukša univ.mag.med.techn
 • Nevena Šimunić univ.mag.med.techn

RECENZENTSKI ODBOR

 • prof. dr. sc. Osman Sinanović
 • prof. dr.sc. Hrvoje Jurić
 • prof. dr. sc. Željko Kaluđerović
 • prof. dr. sc. Đuro Horvat
 • izv. prof. dr. sc. Robert Kopal
 • doc. dr. sc. Ivana Rukavina
 • doc.dr.sc. Ivona Ljevak
 • doc. dr. sc. Mile Marinčić
 • doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić
 • doc. dr. sc. Mirna Žulec
 • dr. sc. Jelena Uzelac
 • dr. sc. Sanja Gutić Martinčić
 • dr. sc. Biljana Stojaković
 • dr. sc. Valerije Vrček
 • Vesna Bušac, univ.mag.med.techn.
 • Ana Žepina Puzić, mag.med.techn.
 • Andrea Vukša, univ.mag.med.techn.

 

 

 

 

Osnovne upute za prijavu radova:

 • Sažetke i radove treba u propisanom obliku, dostaviti isključivo elektroničkom poštom, na adresu: konferencija@effectus.com.hr
 • Sažetak i ključne riječi moraju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku. Rad (uključujući sažetak, tablice, slike i popis literature) treba imati između 3.000 i 5.000 riječi i treba biti napisan u trećem licu jednine.
 • Svi radovi će proći recenziju.
 • Prihvaćeni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova.


Ostale važne upute autorima:

 • Nije potrebno numeriranje poglavlja i stranica u radu.
 • Papir mora biti formatiran na A4 papir – okomiti prikaz – sa sljedećim marginama: lijevo, desno, gore, dolje: 2,5 cm; prored teksta treba biti 1,5 obostrano poravnanje, preporučen font Times New Roman, veličina 12.
 • Metričke jedinice korištene u radu trebaju biti navedene prema Međunarodnom sistemu označavanja jedinica (SI). Kratice korištene u tekstu trebaju biti navedene u cijelosti prvi put kada se navode.
 • Sažetci radova trebaju biti na hrvatskom i engleskom jeziku, dok gotovi radovi trebaju biti na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.

 

Prilikom oblikovanja radova molimo koristiti sljedeći predložak.

 

Kotizacija:

Aktivno sudjelovanje:

Redovna uplata do 31.10.2024. – kotizacija po radu iznosi 200,00 EUR

Rana uplata do 15.10.2024. – kotizacija po radu iznosi 150,00 EUR

 

Pasivno sudjelovanje:

Kotizacija za pasivno sudjelovanje iznosi 70,00 EUR

Bodovanje pasivnog sudjelovanja od strane Hrvatske komore fizioterapeuta i Hrvatske komore medicinskih sestara bit će naknadno objavljeno.

 

Podaci za uplatu:

Erste račun: IBAN 5124020061100936306

SWIFT: ESBCHR22

Poziv na broj: OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Ime prezime, participacija za konferenciju

 

Potvrdu o uplati kotizacije poslati najkasnije do 04.11.2024. na mail konferencija@effectus.com.hr

 

Smještaj:

Madison Luxury Apartments & Rooms

Pokornoga ulica 1a, 10000 Zagreb

https://www.madison-apartments.hr/

+385 1 23-00-856

 

Hotel Dubrovnik

Ljudevita Gaja 1, 10000 Zagreb

https://www.hotel-dubrovnik.hr/hr/privacy-notice/

+385 1 48-63-512

 

Informacije za potrebe smještaja možete pogledati na poveznici Turističke zajednice Grada Zagreba

https://www.tzgz.hr/

turistickiuredtzgz@infozagreb.hr

+385 1 48-98-555

 

Zbornik radova 2022.

Telefon

+385 (1) 611 77 77

Email

konferencija@effectus.com.hr

Lokacija

Trg J. F. Kennedyja 2,
10000 Zagreb

Datum održavanja konferencije

22. studeni 2024.