PRISTUP INFORMACIJAMA

Ostvarivanje prava na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup
informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15., u daljnjem tekstu: ZPPI).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje
informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,
odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom;

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu;

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti službenici za informiranje, i to:

poštom, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”, na adresu: EFFECTUS
poduzetnički studiji – visoko učilište, Kennedyjev trg 2, 10 000 Zagreb
osobno, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”, u Službi za podršku studentima i nastavnicima na istoj adresi tijekom radnog vremena od 8-18 sati (iznimno petkom od 08-15 sati)
elektroničkom poštom na adresu: iradman@effectus.com.hr

Službenica za informiranje je Ivana Radman Livaja, struč.spec.oec., tajnik.

Kontakt: iradman@effectus.com.hr; 01/ 611 77 77, Kennedyjev trg 2, 10 000 Zagreb

Pisani zahtjev mora sadržavati:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
– ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva/ tvrtku, odnosno naziv
pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
– podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji,
niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

 

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama – članak 17. Zakona o pravu na pristup informacijama

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

(2) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

 

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje donio je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – ispravak), kojima su propisane visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju. Poveznicu na Kriterije možete vidjeti ovdje.

 

OBRASCI
OB83_Zahtjev_za_pristup_informacijama

OB84_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

OB85_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

 

Mjerodavni propisi:

– Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.)
– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 124/15.)
– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 83/14.)
– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 15/14.)

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP
INFORMACIJAMA

Godisnje_izvjesce-2023

Godisnje_izvjesce-2022

Godisnje_izvjesce-2021

Godisnje_izvjesce-2020

Godisnje_izvjesce-2019

Godisnje_izvjesce-2018

Godisnje_izvjesce-2017

Godisnje_izvjesce-2016

Godisnje_izvjesce_2015

 

KORISNE POVEZNICE:

 

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
https://www.pristupinfo.hr/
SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE
https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/

POSTANI NAŠ STUDENT

Ispuni obrazac i kontaktirat ćemo te za više informacija
    Predajom/slanjem ove prijave dajem svoju suglasnost EFFECTUS da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetne prijave, upisa na studij, u svrhu kontaktiranja, u svrhu sklapanja ugovora. Potvrđujem da sam prije slanja prijave upoznat/a sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu mojih osobnih podataka u predmetne svrhe, kao i sa upravljanje privolama, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama EFFECTUS-a. Potvrđujem da sam upoznat/a da svoja prava i postupanja u odnosu na moje osobne podatke mogu vidjeti i na web stranici https://effectus.com.hr/politika-privatnosti/.

    PRATI NAS