Osnove računovodstva

Asistenti Maja Javorović

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 45

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Studenti se upoznaju s osnovama računovodstva, poslovnim knjigama, sustavima internih kontrola, rizicima pogrešaka i prijevara, temeljnim računovodstvenim pretpostavkama i okvirima financijskog izvještavanja na kojima se zasniva sastavljanje financijskih izvještaja i godišnjih izvješća te sastavnim dijelovima financijskih izvještaja, njihovom povezanošću i strukturom. Razmatra se računovodstveni tretman pojedinih vrsta poslovnih događaja,kroz kontiranje, te njihov učinak na financijsko stanje, rezultate poslovanja, promjene glavnice i novčane tokove poslovnih subjekata. Cilj studija ovog kolegija je omogućiti razumijevanje uloge i značaja računovodstva u ostvarivanju poslovnih ciljeva poslovnih subjekata. Bitno je osposobiti studente da mogu pravilno interpretirati financijsko stanje, rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene kapitala prikazane u vlastitim ili tuđim financijskim izvještajima što je preduvjet za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka
Sadržaj
Sadržaj se obrađuje kroz teme usklađene s ishodima učenja, a koje su navedene u nastavku: 1. Uvod u računovodstvo - (pojam, svrha i značaj), temeljne računovodstvene kategorije 2. Temeljni financijski izvještaji 3. Popis imovine i obveza - Inventura 4. Sustav dvojnog knjigovodstva 5. PDV - porez na dodanu vrijednost 6. Računovodstvo dugotrajne imovine 7. Računovodstvo novca, vrijednosnica, potraživanja i zajmova 8. Računovodstvo sirovina, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara 9. Računovodstvo troškova poslovanja, kalkulacije 10. Računovodstvo proizvodnje i zaliha gotovih proizvoda 11. Računovodstvo trgovačke robe 12. Računovodstvo rashoda i prihoda 13. Računovodstvo dioničkog kapitala 14. Računovodstveno utvrđivanje rezultata poslovanja, sastavljanje financijskih izvještaja 15. Revizija i analiza financijskih izvještaja
Ishodi učenja
I1 - Objasniti pojam, svrhu, funkciju i cilj računovodstva te primijeniti osnovnu računovodstvenu jednadžbu na dugotrajnoj imovini uz primjenu metoda obračuna amortizacije.
I2 - Definirati temeljne računovodstvene kategorije te način evidentiranja poslovnih promjena u sustavu dvojnog knjigovodstva na kratkotrajnoj imovini i obvezama.
I3 - Objasniti računovodstvo troškova i primijeniti metode utroška na zalihama sirovina i materijala,SI, vrijednosnog usklađenja zaliha.
I4 - Ocijeniti računovodstveno postupanje u proizvodnji i trgovini
I5 - Objasniti utjecaj prihoda i rashoda na financijski rezultat.
I6 - Izraditi računovodstvene izvještaje za njihove korisnike.
Obavezna literatura
1. Javorović, M., Skendrović, Lj.: Osnove računovodstva, 2016., Effectus, Zagreb 2. Materijali s nastave (predavanja i vježbe) 3. Kontni plan

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.