Proračunsko računovodstvo

Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s proračunom i računovodstvenim sustavom proračunskih korisnika. Osposobiti studente za prepoznavanje i opisivanje svih proračunskih računovodstvenih kategorija te samostalno evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama proračunskih korisnika sukladno računskom planu proračuna. Cilj je također osposobiti studente za samostalno sastavljanje financijskih izvještaja proračunskih korisnika što stvara dobru podlogu za samostalno vođenje računovodstva proračunskih korisnika.
Sadržaj
1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan nastave Proračunsko računovodstvo i državni računovodstveni informacijski sustav. Elementi sustava proračuna. Propisi u sustavu proračuna. 2. Osnove računovodstvenog sustava. Obveznici primjene. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave. Osnovna načela iskazivanja računovodstvenih kategorija. Osnovne knjigovodstvene sheme 3.Nefinancijska imovina Računovodstveno praćenje nabave nefinancijske imovine. 4. Nefinancijska imovina Računovodstveno praćenje otuđenja nefinancijske imovine. 5.Nefinancijska imovina Promjene u obujmu vrijednosti nefinancijske imovine Inventura. Donacije i prijenosi nefinancijske imovine. 6.Rashodi poslovanja Računovodstveno praćenje rashoda poslovanja 7.Prihodi poslovanja Računovodstveno praćenje prihoda poslovanja 8.Primici Računovodstveno praćenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja. 9.Izdaci Računovodstveno praćenje izdatka za financijsku imovinu i otplata zajmova. 10. Izdaci Računovodstveno praćenje izdatka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Ispravak računovodstvenih pogrešaka 11.Vlastiti izvori Utvrđivanje rezultata poslovanja 12.Financijski izvještaji Zaključivanje poslovnih knjiga na kraju obračunskog razdoblja. Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima. Bilanca. 13.Financijski izvještaji Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Izvještaj o obvezama Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji 14. Evidentiranje poslovnih događaja i sastavljanje financijskih izvještaja. Cjeloviti primjer 15. Planiranje u sustavu proračuna. Metodologija izrade proračuna. Programsko planiranje. Izrada prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika. Nadzor i revizija u sustavu proračuna.
Ishodi učenja
I1 - Objasniti temeljne računovodstvene kategorije u sustavu proračuna.
I2 - Izvršiti računovodstvenu evidenciju na imovini, obvezama.
I3 - Izvršiti računovodstvenu evidenciju na izvorima vlasništva, prihodima, rashodima.
I4 - Izraditi računovodstvene evidencije na primicima i izdacima uvažavajući aktualne propise u sustavu proračuna.
I5 - Oblikovati poslovni rezultat i bilancu korisnika.
I6 - Interpretirati poslovni rezultat i bilancu proračunskog korisnika.
Obavezna literatura
Vašiček, D. i Vašiček, V. (2016) Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Računski plan proračuna. Zagreb: Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.