Asistenti 

ECTS bodovi 5

Sati predavanja 30

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - razvoj profesionačnog integriteta - samostalno donošenje odluka iz domene računovodstvene struke za financijske institucije - spoznavanje važnosti poveznice računovodstvene funkcije i poslovnih procesa u financijskim institucijama b) specifične kompetencije - primijenjivanje odgovarajućih računovodstvenih bilježenja poslovnih događaja u financijskim institucijama - donošenje prosudbi o prikladnosti računovodstvenih politika, procjena i njihovom utjecaju na financijski položaj i poslovni uspjeh financijskih institucija - sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s odgovarajućim setom računovodstevnih standarda i u skladu s računovodstvenim politikama
Sadržaj
Vrste financijskih institucija u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (kreditne institucije, društva za osiguranje i dr.) Uvod u računovodstvo financijskih institucija Međunarodni standardi financijskog izvještavanja Računovodstvene politike financijskih institucija Specifičnosti kontnog plana za financijske institucije (kreditne institucije i društva za osiguranje) Knjiženja poslovnih događaja u bankama Razred 0 - Materijalna i nematerijalna imovina, trajna ulaganja i otkupljene vlastite dionice Razred 1 - Novčana sredstva, plemeniti metali, tekuća potraživanja i interni obračuni Razred 2 - Tekuće obveze i interni obračuni Razred 3 - Devizna sredstva Razred 4 - Plasmani u vrijednosne papire i slične financijske instrumente. Razred 5 - Plasmani u kredite, depozite i leasing Razred 6 - Rashodi i prihodi i financijski rezultat poslovanja Razred 7 - Obveze u devizama Razred 8 - Obveze u domaćoj valuti Razred 9 - Kapital i izvanbilančni zapis Oblici kapitala i adekvatnost kapitala (temeljni kapital, osnovni kapital, dopunski kapital, jamstveni kapital, adekvatnost kapitala banaka) Klasifikacija plasmana i potencijalnih obveza banaka Financijski izvještaji financijskih institucija
Ishodi učenja
I1 - Pojmovno razlikovati financijske institucije i karakteristična bilančna obilježja financijskih institucija.
I2 - Istaknuti specifične značajke računovodstvenih standarda i računovodstvenih politika koje se odnose na financijske institucije.
I3 - Primijeniti računovodstveno evidentiranje (bilježenje) poslovnih događaja u financijskim institucijama.
I4 - Istaknuti dopuštene alternativne postupke u skladu s računovodstvenim standardima koji mogu utjecati na objektivnji prikaz uspješnosti poslovanja i financijski položaj financijskih institucija.
I5 - Argumentirati značaj i sastavnice kapitala u financijskim institucijama s računovodstvenog, financijskog i regulatornog aspekta.
I6 - Primijeniti računovodstvene informacije u svrhu izrade godišnjih financijskih izvještaja financijskih institucija.
Obavezna literatura
Neven Barbaroša ... et al. - Računovodstvo banaka, TEB – Poslovno savjetovanje, 2000. Hladika, M. et al., Računovodstvo financijskih instrumenata, HZRIFD, 2017. Zakonski propisi koji uređuju računovodstvo u Republici Hrvatskoj Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.