Nastavnici

ikrakan@effectus.com.hr

Predmeti

i

Temeljne funkcije upravljanja

i

Organizacijsko ponašanje

Ivana Krakan, struč.spec.oec.

Predavač

Ivana Krakan, rođena 15.11.1976 godine u Sarajevu, BiH. U Zagrebu završava srednjoškolsko obrazovanje – Škola za medicinske sestre Vinogradska.

Na Sveučilištu u Splitu upisuje studij Ekonomije, smjer Trgovinsko poslovanje te isti završava 2005 godine. Iste godine nastavlja školovanje na Visokoj poslovnoj školi Libertas gdje upisuje Trogodišnji stručni studij Poslovne ekonomije, smjer Poduzetništvo i Menadžment. 2007. nastavlja školovanje na Visokoj poslovnoj školi Libertas na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine koji uspješno završava.

2011. na Sveučilištu u Zagrebu, na Učiteljskom fakultetu završava Pedagoško psihološku naobrazbu. Danas je doktorantica na Doktorskom studiju Faculty of Media; smjer Strategic Communication u Republici Sloveniji.

U dugogodišnjem radnom iskustvu, stjecala je iskustvo i usvajala znanja radeći na voditeljskim pozicijama u području realnog sektora i obrazovanja.

Danas, na Effectus poduzetnički studij – visoko učilište, predavač je u polju društvenih znanosti, polje ekonomija, predmet Temeljne funkcije upravljanja, dok na Poslovnom učilištu Effectus obnaša funkciju stručne voditeljice programa obrazovanja odraslih.

Autorica je nekoliko znanstvenih članaka/radova (u nastavku):

1. Sokić, Katarina, Horvat, Đuro; Krakan, Ivana (2019). HEXACO PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS OF IMPULSIVE BUYING IN MEN AND WOMEN. IMR (INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XV), Opatija 2019. Conferences’ proceedings XV, ISSN: 1847-0408, str. 621-636 (međunarodna recenzija, znanstveni članak)

2. Gujic, B., Primorac, D., Marceta, I. (2013). GAINNING COMPETITIVE ADVANTAGES THROUGH PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE – THE CASE OF LIBERTAS BUSINESS COLLEGE.

Economic and Social Development, 2nd International Scientific Conference Book of Proceedings, ISBN 978-961-6825-73-3, CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 330.34(082)(086.034.4), 316.42(082)(086.034.4), str. 1025.-1033. (međunarodna recenzija, znanstveni rad)

3. Gujić, M., Kraljević, R., Marčeta, I. (2010). ANALIZA USPJEŠNOSTI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI VISOKE POSLOVNE ŠKOLE LIBERTAS. Zbornik Visoke poslovne škole Libertas-Zagreb. UDK 659.441:378.633.848(497.5 Zagreb), ISSN: 1846-9728, Vol.3. (pregledni znanstveni rad), str. 99 – 107.