Izrada investicijskog projekta – praktikum

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj predmeta je stjecanje vještina samostalne izrade investicijskog projekta. Pri tome će studenti ovladati konceptima i tehnikama procjena novčanih tokova i troškova kapitala kao bitnim sastavnicama investicijskog projekta kao i opisnim zahtjevima investicijskog projekta (analiza tržita nabave, prodaje, lokacijski činitelji, tehničko-tehnološki zahtjevi i sl.). Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrednovanja i ocjeni uspješnosti projekta, odnosno metodama prihvata projekta s naglaskom na neto sadašnju vrijednost i internu stopu rentabilnosti.
Sadržaj
Temeljni pojmovi u izradi investicijskog projekta: kapitalno budžetiranje, racioniranje kapitala, međusobno isključivi projekti Osnove procjene novčanih tokova u kapitalnom budžetiranju i temeljni koncepti u procjeni novčanih tokova projekta investicijski izdatci (u osnovna sredstva i obrtna sredstva), izvori financiranja, novčani tokovi u razdoblju efekturianja, termnalni (rezidualni) novčani tok Analitički alati i koncepti u analizi investicijskih projekata: osnove vremenske vrijednosti novca s primjenom na investicijske projekte (diskontiranje, ukamaćivanje) Analitički alati i koncepti u analizi investicijskih projekata: diskontna stopa Osnovni pregled i usporedba metoda ocjene investicijskih projekata: razdoblje povrata, diskontirano vrijeme povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti i dr. Izrada planskih financijskih izvještaja projekta (RDG, bilanca) Izračun uspješnosti plana investicijskog projekta: primjena metode razdoblja povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti Statička ocjena projekta: financijski pokazatelji Dinamička ocjena projekta (na vlastitoj poslovnoj ideji): razdoblje povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnju vrijednost (NPV), internu stope rentabilnosti (IRR), prosječnu računovodstvenu stopu povrata i indeks profitabilnosti (PI) i druge općeprihvaćene metode Ocjena rizičnosti projekta (analiza osjetljivosti i scenario analiza) Napomena: Studenti kontinuirano za vrijeme trajanja predavanja i vježbi primjenjuju ključne koncepte pri izradi plana investicijskog projekta za vlastitu poslovnu ideju. Savladavanje vještine izrade plana investicijskog projekta na primjeru vlastite poslovne ideje ocjenjuje se 6.-im ishodom.
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati temeljne pojmove u procesu izrade investicijskog projekta i kapitanom budžetiranju, uključujući i klasifikaciju investicijskih projekata s obzirom na različite kriterije klasifikacije
I2 - Primijeniti ključne koncepte u procesu procjene novčanih tokova (inkrementalnost, potopljene troškove, eksternalije, stopa inflacije, vremenska vrijednost novca)
I3 - Argumentirati prednosti i nedostatke općekorištenih metoda evaluacije investicijskog projekta poput metode razdoblja povrata, diskontiranog vremena povrata, neto sadašnje vrijednosti (NPV), interne stope rentabilnosti (IRR), prosječne računovodstvene stope povrata, indeksa profitabilnosti (PI) i drugih općeprihvaćenih metoda evaluacije
I4 - Ocijeniti uspješnost plana investicijskog projekta metodama koje uključuju: statičko ocjenjivanje i dinamičko ocjenjivanje metodama: razdoblje povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnju vrijednost (NPV), internu stope rentabilnosti (IRR), prosječnu računovodstvenu stopu povrata i indeks profitabilnosti (PI) i druge općeprihvaćene metode
I5 - Provesti analizu rizika investicijskog projekta korištenjem metode osjetljivosti i scenario analize
I6 - Izraditi investicijski projekt prema vlastitoj poslovnoj ideji sa svim potrebnim sastavnicama
Obavezna literatura
Hadžavdić, Edin, Pripremite svoj bankabilan investicijski projekt, EFFECTUS studij financije i pravo, Zagreb, 2018. European Commission, Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.