Analiza financijskih izvještaja

Nastavnici Aljoša Šestanović

Asistenti 

ECTS bodovi 8

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

Ciljevi

Temeljni cilj predmeta Analiza financijskih izvještaja je pravilna interpretacija financijskih izvještaja, na način da objektivno procijeni stvarni financijski položaj i uspješnost poduzeća, te da se provedenom analizom kreiraju informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka.
Naglasak u izvođenju predmeta je na svladavanju primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika s pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema. Da bi to bilo moguće, potrebno je naučiti promatrati kreirane informacije u širem kontekstu, kako bi se moglo ocijeniti stanje poduzeća u odnosu na njemu slične, prosjek djelatnosti kojoj pripada, te cjelovito ekonomsko okruženje u kojem poduzeće djeluje.

 

Sadržaj

Uvod u analizu financijskih izvještaja: pojam i značenje korporativne analize financijskih izvještaja, mjesto analize financijskih izvještaja u poslovnoj analizi, povezanost analize i poslovnog odlučivanja, metode i tehnike financijske analize, povezanost korporativne analize financijskih izvještaja s financijskim upravljanjem i internim izvještavanjem menadžmenta
Financijski izvještaji kao rezultat računovodstvenog procesa. Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja i na analizu financijskih izvještaja
Horizontalna i vertikalna analiza: komparativni financijski izvještaji i postupak horizontalne analize, analiza tendencija i dinamike promjena. strukturni financijski izvještaji i postupak vertikalne analize, analiza strukture.
Bilanca: pojam, aktiva i pasiva, odnos bilance i glavne knjige, kriterij unošenja bilančnih pozicija, sastavljanje i sadržaj bilance, tihe pričuve i skriveni gubici, promjene u bilanci
Račun dobiti i gubitka: pojam, ekonomske kategorije u RDG, povezanost bilance i RDG, sastavljanje i sadržaj RDG, procjena prihoda i rashoda.
Utvrđivanje i objavljivanje financijskih izvještaja: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, godišnji izvještaj o stanju društva, rokovi za sastavljanje i predočenje financijskih izvještaja, odlučivanje o uporabi ostvarene dobiti ili pokriću gubitaka
Elementi financijskog položaja, njihova međuovisnost, metode njihova vrednovanja, horizontalno i vertikalno presijecanje; Elementi uspješnosti poslovanja, način priznavanja, njihova ovisnost o elementima financijskog položaja, oblici računa dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom toku: osnovni elementi novčanog toka, metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama glavnice
Bilješke uz financijske izvještaje: Uloga i važnost bilješki uz financijske izvještaje
Konsolidirani financijski izvještaji
Pokazatelji za ekonomsku analizu: pokazatelji likvidnosti – koeficijenti trenutne, ubrzane i tekuće likvidnosti, koeficijent financijske stabilnosti, pokazetlji zaduženosti – koeficijenti zaduženosti i vlastitog financiranja, faktor zaduženosti, pokriće troškova kamata itd., pokazatelji aktivnosti – koeficijenti obrta i trajanje obrta pojedinih vrsta imovine, pokazatelji ekonomičnosti – odnos različitih vrsta prihoda i rashoda, pokazatelji profitabilnosti – bruto i neto marža profita, bruto i neto rentabilnost imovine, rentabilnost vlastitog kapitala, pokazatelji investiranja, pokazatelji novčanog tijeka – cijena likvidnosti, kvaliteta dobiti, kapitalni izdaci, povrat novčanog toka, sustavi pokazatelja – (Du Pont), sintetički ili zbrojni pokazatelji (Altman)
Skupni pokazatelji i sustavi pokazatelja
Karakteristike financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja određenih specifičnih djelatnosti

 

Ishodi učenja

I1 – Objasniti ulogu i značenje analize financijskih izvještaja za različite skupine korisnika.
I2 – Interpretirati elemente svakog pojedinog financijskog izvještaja
I3 – Valorizirati ulogu računovodstvenih politika u vrednovanju pozicija financijskih izvještaja.
I4 – Primijeniti različita analitička sredstva i tehnike u procesu analize
I5 – Interpretirati različite skupine pokazatelja analize financijskih izvještaja.
I6 – Ocijeniti stanje analiziranog poduzeća te dijagnosticirati potencijalne probleme.

 

Obavezna literatura

1. Žager, K. et al., Analiza financijskih izvještaja, RIF, 2017.,
2. Prezentacije s predavanja

Zanima te kako izgleda ovaj kolegij? Saznaj iz prve ruke!

"

Ciljevi:

Ciljevi
Temeljni cilj predmeta Analiza financijskih izvještaja je pravilna interpretacija financijskih izvještaja, na način da objektivno procijeni stvarni financijski položaj i uspješnost poduzeća, te da se provedenom analizom kreiraju informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka. Naglasak u izvođenju predmeta je na svladavanju primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika s pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema. Da bi to bilo moguće, potrebno je naučiti promatrati kreirane informacije u širem kontekstu, kako bi se moglo ocijeniti stanje poduzeća u odnosu na njemu slične, prosjek djelatnosti kojoj pripada, te cjelovito ekonomsko okruženje u kojem poduzeće djeluje.
Sadržaj
Uvod u analizu financijskih izvještaja: pojam i značenje korporativne analize financijskih izvještaja, mjesto analize financijskih izvještaja u poslovnoj analizi, povezanost analize i poslovnog odlučivanja, metode i tehnike financijske analize, povezanost korporativne analize financijskih izvještaja s financijskim upravljanjem i internim izvještavanjem menadžmenta Financijski izvještaji kao rezultat računovodstvenog procesa. Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja i na analizu financijskih izvještaja Horizontalna i vertikalna analiza: komparativni financijski izvještaji i postupak horizontalne analize, analiza tendencija i dinamike promjena. strukturni financijski izvještaji i postupak vertikalne analize, analiza strukture. Bilanca: pojam, aktiva i pasiva, odnos bilance i glavne knjige, kriterij unošenja bilančnih pozicija, sastavljanje i sadržaj bilance, tihe pričuve i skriveni gubici, promjene u bilanci Račun dobiti i gubitka: pojam, ekonomske kategorije u RDG, povezanost bilance i RDG, sastavljanje i sadržaj RDG, procjena prihoda i rashoda. Utvrđivanje i objavljivanje financijskih izvještaja: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, godišnji izvještaj o stanju društva, rokovi za sastavljanje i predočenje financijskih izvještaja, odlučivanje o uporabi ostvarene dobiti ili pokriću gubitaka Elementi financijskog položaja, njihova međuovisnost, metode njihova vrednovanja, horizontalno i vertikalno presijecanje; Elementi uspješnosti poslovanja, način priznavanja, njihova ovisnost o elementima financijskog položaja, oblici računa dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom toku: osnovni elementi novčanog toka, metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima Izvještaj o promjenama glavnice Bilješke uz financijske izvještaje: Uloga i važnost bilješki uz financijske izvještaje Konsolidirani financijski izvještaji Pokazatelji za ekonomsku analizu: pokazatelji likvidnosti - koeficijenti trenutne, ubrzane i tekuće likvidnosti, koeficijent financijske stabilnosti, pokazetlji zaduženosti - koeficijenti zaduženosti i vlastitog financiranja, faktor zaduženosti, pokriće troškova kamata itd., pokazatelji aktivnosti - koeficijenti obrta i trajanje obrta pojedinih vrsta imovine, pokazatelji ekonomičnosti - odnos različitih vrsta prihoda i rashoda, pokazatelji profitabilnosti - bruto i neto marža profita, bruto i neto rentabilnost imovine, rentabilnost vlastitog kapitala, pokazatelji investiranja, pokazatelji novčanog tijeka - cijena likvidnosti, kvaliteta dobiti, kapitalni izdaci, povrat novčanog toka, sustavi pokazatelja - (Du Pont), sintetički ili zbrojni pokazatelji (Altman) Skupni pokazatelji i sustavi pokazatelja Karakteristike financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja određenih specifičnih djelatnosti
Ishodi učenja
I1 - Objasniti ulogu i značenje analize financijskih izvještaja za različite skupine korisnika.
I2 - Interpretirati elemente svakog pojedinog financijskog izvještaja
I3 - Valorizirati ulogu računovodstvenih politika u vrednovanju pozicija financijskih izvještaja.
I4 - Primijeniti različita analitička sredstva i tehnike u procesu analize
I5 - Interpretirati različite skupine pokazatelja analize financijskih izvještaja.
I6 - Ocijeniti stanje analiziranog poduzeća te dijagnosticirati potencijalne probleme.
Obavezna literatura
1. Žager, K. et al., Analiza financijskih izvještaja, RIF, 2017., 2. Prezentacije s predavanja

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.