Psihologija kreativnosti

Nastavnici Lidija Križan

 

Asistenti

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 14

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije • prilagođavati se promjenama i zahtjevima radne okoline • učinkovito surađivati u projektnim timovima • primijeniti spoznaje o dinamici i fazama kreativnog procesa u razvijanju vlastite kreativnosti • primjenjivati stečena znanja i vještine u rješavanju (poslovnih) problema i odlučivanju b) specifične kompetencije • evaluirati utjecaj pojedinih bioloških i psihosocijalnih faktora u razvoju kreativnosti • kritički prosuditi odnose između kriterijskih i prediktorskih varijabli u procjeni kreativnosti i prepoznati značaj kontrole sociodemografskih varijabli u postupku mjerenja • prepoznati pozitivne i negativne čimbenike razvoja kreativnosti • primijeniti stečena znanja i vještine za unaprijeđivanje i implementaciju kreativnog pristupa u svladavanju poslovnih izazova
Sadržaj
Uvod u psihologiju kreativnosti Pojam kreativnosti kao teorijskog i empirijskog konstrukta. Oblici, dimenzije i kriteriji kreativnosti. Pristupi istraživanju kreativnosti – povijesni pregled. Evolucijski razvoj kreativnosti. Komponente kreativnosti Priroda, razvoj i karakteristike kreativne ličnosti. Neurobiološka osnova kreativnosti. Odnos kreativnosti i inteligencije. Motivacija i kreativnost. „Mračna strana“ kreativnosti i kako ju pobijediti. Dinamika kreativnog procesa Pronalaženje i kreativno rješavanje problema. Sposobnosti uvida. Dimenzije divergentnog mišljenja: fluidnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija. Faze kreativne aktivnosti - preparacija, inkubacija, iluminacija, verifikacija. Razvoj kreativnosti Odnos između dobi i kreativnosti: putanje karijera kreativnih pojedinaca. Dob prvog doprinosa, dob najboljeg doprinosa, dob posljednjeg doprinosa. Implementacija različitih netradicionalnih pedagoških pristupa i razvoj kreativnosti. Utjecaj grupnih normi i socijalnog konteksta na razvoj kreativnosti. Operacionalizacija i mjerenje kreativnosti Metode i pristupi mjerenju kreativnosti: testno orijentirani, orijentirani na osobu i orijentirani na produkt. Guilfordovi testovi divergentnog mišljenja i Torranceovi testovi kreativnog mišljenja. Remote Asociates Test – test udaljenih asocijacija. Testovi procjene specifičnih područja kreativnosti. Nove spoznaje u istraživanjima kreativnosti Kreativnost kao multidemnzionalni konstrukt. Čimbenici razvoja kreativnosti u organizacijskom kontekstu. Biološki i sociokulturni prediktori kreativnosti. Kognitivni ili intelektualni stilovi kao potencijalni uzroci razlika u kreativnim ishodima.
Ishodi učenja
I1 - Razložiti temeljne postavke o prirodi kreativnosti i psihološkim procesima koji su u njenoj podlozi.
I2 - Objasniti značaj temeljnih sastavnica kreativnosti i njihov međusobni odnos u izgradnji kreativne ličnosti.
I3 - Interpretirati dinamiku kreativnog procesa po razvojnim fazama i dimenzijama divergentnog mišljenja.
I4 - Analizirati sociološke, pedagoške i demografske faktore utjecaja na karijerni razvoj kreativnosti.
I5 - Predložiti valjane i pouzdane instrumente procjene (mjerenja) kreativnosti za potrebe određene poslovne organizacije.
I6 - Postaviti smjernice razvoja osobne i organizacijske kreativnosti temeljem novih istraživačkih spoznaja i suvremene paradigme kreativnosti.
Obavezna literatura
Degmečić, D. (2017): Kreativni um, Zagreb: Medicinska naklada.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.