Banke i bankarsko poslovanje

Nastavnici

Miroslav Gregurek

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 45

Sati vježbe 15

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Ciljevi predmeta su razvijanje: a) općih kompetencija: - razumijevanje nastanka financijskih tržišta i uloge banaka kao najznačajnijih financijskih posrednika u intermedijaciji ponude i potražnje za novcem - razumijevanje uloge i funkcije novca i kamatne stope te nužnosti posebne regulacije banaka - razlikovati vrste bankovnih poslova s aspekta ročnosti, funkcionalnosti i bilančno-analitičkog obilježja - izvršavanje platnih transkacija i način rada međubankovnih platnih sustava b) specifičnih kompetencija: - evaluirati prikladnost usluga i proizvoda banke za određene poslovne procese i potrebe - identificirati rizike u poslovanju banke te primjeniti mjere za njihovu prevenciju i ublažavanje - razumjeti pokazatelje poslovanja banke u cilju pravilne interpretacije trendova poslovanja - razumjeti regulatorne načine rješavanja problema u poslovanju banaka u cilju održavanja financijske stabilnosti - primjeniti stečena znanja i vještine u financijskom poslovanju u cilju donošenja optimalnih poslovnih odluka
Sadržaj
Financijska tržišta i posrednici Funkcije i strukture financijskih tržišta i posrednika Asimetrične informacije, loš odabir i moralni hazard Novac i njegove funkcije Banke kao najznačajniji financijski posrednici Kamatna stopa i prinos do dospjeća Kamatna stopa i koncept sadašnje vrijednosti novca Osnovne vrste kreditnih/dužničkih instrumenata Računanje prinosa do dospjeća Platni promet Poslovi platnog prometa Transakacijski računi i konstrukcija računa Nalog za plaćanje i platne transkacije Platne kartice Međubankovni platni sustavi Nacionalni klirinški sustav - NKS Hrvatski sustav velikih plaćanja – HSVP Delivery versus payment - DVP Single European Payment Area - SEPA Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system - TARGET2 EuroNKS Aktivni bankarski poslovi Krediti Određivanje kreditne sposobnosti Otkup potraživanja – Factoring Najam - Leasing Vlastiti i investicijski bankarski poslovi Tržište kupoprodaje deviza - FX Spot, FX Forward, FX Swap i FX Opcija Opcije - "call" i "put" Repo ugovori Primarna emisija financijskih instrumenata Poslovi spajanja i preuzimanja Brokerski poslovi i skrbnički poslovi Rizici u bankarskom poslovanju Vrste rizika Upravljanje rizicima ovisno o vrsti Analiza poslovanja banaka Financijska izvješća Pokazatelji poslovanja Adekvatnost kapitala i ponderirana rizična aktiva Interpretacija uspješnosti poslovanja Organizacijska struktura banaka Modeli i čimbenici koji utječu na organizacijsku strukturu Profitna, troškovna i investicijska središta Tijela banke Regulacija i nadzor banaka Svrha i ciljevi bankovne regulative i nadzora Bazelski odbor za bankovnu superviziju Bankovna unija Supervizija Hrvatske narodne banke Sanacijski instrumenti i sanacijski planovi
Ishodi učenja
I1 - Razumjeti nastanak financijskih tržišta i uloge banaka kao financijskih posrednika.
I2 - Izvršavati platne transkacije prema međubankovnim platnim sustavima.
I3 - Razlikovati vrste bankovnih poslova.
I4 - Prepoznati, upravljati i ublažavati rizike u bankovnom poslovanju.
I5 - Interpretirati financijska izvješća banke.
I6 - Razumjeti svrhu i ciljeve bankovne regulacije u cilju održavanja financijske stabilnosti.
Obavezna literatura
Gregurek M. Vidaković N.: Bankarsko poslovanje, Zagreb, Effectus, 2015.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.