Nastavnici

Ivana Rukavina

Asistenti Domagoj Poljak

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 45

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Cilj je predmeta omogućiti studentima razumijevanje kako funkcionira moderna tržišna ekonomija na mikro i makro razini te u globalnom okruženju. Cilj predmeta je omogućiti studentima postizanje osnovne ekonomske pismenosti i obrazovanja kroz izučavanje temeljnih ekonomskih zakonitosti na mikro i makro razini. Studenti usvajaju znanja o ponašanju ključnih tržišnih aktera i tržišnim strukturama u okviru prvog dijela kolegija (mikroekonomika), a u drugom dijelu kolegija usvajaju znanja o važnim makroekonomskim agregatima i funkcioniranju nacionalne ekonomije (makroekonomika). Upoznavanje ekonomskih procesa na mikro i makro razini omogućuje studentima primjenu stečenih znanja u praksi i stjecanje sposobnosti prilagodbe poslovanju u globalnoj ekonomiji.
Sadržaj
Područja istraživanja ekonomije, uloga države i tržišta u modernim ekonomijama 1. Grane ekonomike, vrste gospodarskih sustava Teorija ponude i potražnje 2. Analiza ponude i potražnje, elastičnost potražnje i njezina primjena u praksi 3. Ponašanje potrošača Teorija proizvodnje i troškova 4. Faktori proizvodnje, proizvodna funkcija i zakonitosti proizvodnje 5. Analiza troškova proizvodnje Tržišne strukture 6. Savršena konkurencija i maksimizacija profita 7. Monopol, oligopol, monopolistička konkurencija i mjerenje tržišne moći Uvod u makroekonomsku analizu i politiku, makroekonomski agregati 8. Makroekonomski ciljevi, politike i mjerenje makroekonomskih agregata 9. Uvod u model agregatne ponude i potražnje Multiplikativni efekti - realni sektor, monetarni sektor 10. Multiplikativni efekti investicija, državne potrošnje i inozemstva na realni BDP 11. Utjecaj monetarne politike na gospodarstvo, razvoj novca, poslovnog bankarstva i središnjih banaka Poslovni ciklusi, nezaposlenost i inflacija 12. Praćenje poslovnih ciklusa i mjerenje nezaposlenosti 13. Stabilnost cijena, inflacija i antiinflacijska politika Međunarodna razmjena, devizni tečajevi i međunarodne financijske institucije 14. Međunarodna razmjena, politika deviznih tečajeva, vanjskotrgovinska politika 15. Hrvatska u međunarodnom okruženju - međunarodne financijske institucije
Ishodi učenja
I1 - Objasniti temeljne ekonomske pojmove i metodologiju ekonomije.
I2 - Interpretirati temeljna ekonomska pitanja, ekonomske sustave i strukturu gospodarstva.
I3 - Protumačiti elemente i zakonitosti tržišta, ponašanja potrošača i procesa proizvodnje.
I4 - Opisati troškove proizvodnje, odnos cijene i opsega proizvodnje u različitim tržišnim stanjima te načine formiranja cijene na tržištu činitelja proizvodnje.
I5 - Prikazati načine mjerenja ekonomske aktivnosti gospodarstva te njihov utjecaj na ravnotežu gospodarskog sustava.
I6 - Diskutirati o makroekonomskim ciljevima i instrumentima te njihovom utjecaju na gospodarski rast i razvoj.
Obavezna literatura
1. Ahec Šonje, A. (2017). Uvod u mikroekonomiju, Osnove ekonomije 1, Treće dopunjeno izdanje, mimeo. 2. Ahec Šonje, A. (2017). Uvod u makroekonomiju, Osnove ekonomije 2, Treće dopunjeno izdanje, mimeo. 3. Interni materijali (prezentacije)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.