Menadžment banaka

Asistenti /

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Osnovni su ciljevi predmeta da se, kroz proces svladavanja nastavnog gradiva, razvije osjećaj za razumijevanje konceptualnih modela na kojima se temelji djelovanje suvremenih financijskih institucija, poglavito banaka, te financijskih proizvoda i usluga. Sve veći gospodarski značaj financijskog sektora dovodi do promjena i u regulatornom okviru vođenja poslovanja banaka. Članstvo RH u EU također stvara potrebu za brojnim prilagodbama domaćih poslovnih banaka standardima EU pa je neophodno razumjeti i brojne političke, regulatorne i druge odrednice koje u kompetitivnom okruženju suvremene financijske servisne industrije utječu na upravljanje financijskom institucijom. Studenti bi trebali usvojiti znanja i ovladati temeljnim modelima, metodama i tehnikama koje vode optimalnoj bilančnoj i kapitalnoj strukturi poslovne banke, te usvojiti specifična profesionalna znanja o strukturi, troškovima i rizicima izvora sredstava, kreditnom portfelju, kanalima distribucije usluga, upravljanju rizicima, vrednovanju uspješnosti i uzrocima neuspjeha banaka, kreditnim i drugim procedurama, pratećim servisima i donošenje upravljačkih odluka. Nadalje, kroz predmet se istražuju različiti aspekti upravljanja komercijalnim bankama u kontekstu standarda Basel II, a po pitanju korporativnog upravljanja bankama, upravljanja kapitalom banaka, usklade, sekuritizacije i resekuritizacije aktive banaka, upravljanja operativnim rizicima te rizicima pranja novca i prijevara u bankarstvu. Posebna pažnja usmjerava se ka upoznavanju sa stres-testovima i superviziji bankarskog poslovanja, te upravljanju rizicima u bankama. S druge strane, studentima koji će svoje profesionalne izazove potražiti izvan sektora financijskih institucija, svladavanje predmeta približit će i rasvijtliti njihov posao i olakšati im uspješno poslovanje s njima.
Sadržaj
Modeli korporativnog upravljanja bankama: pojmovno određenje banaka, ekonomska uloga i važnost banaka za ekonomiju. Analiza zašto je potrebno upravljati financijskim institucijama. Pregled modela poslovne organizacije banaka. Uloga pojedinih elemenata u organizacijskoj strukturi banke. Struktura, troškovi i rizici izvora sredstava, kreditni portfelj i kanale distribucije usluga: bilančna regulativa banaka. Koncept blokiranja sredstava (obvezna rezerva). Izračun troška sredstava. Pregled aktivnih i pasivnih poslova banke iz perspektive valutne, ročne i cjenovne strukture. Optimalna valutna, ročna i cjenovnu struktura bilance: Primjeri izvještaja valutne, ročne i cjenovne strukture. Problemi neusklađenosti koji se javljaju kod redovnog poslovanja kreditne institucije. Tehnike usklađivanja valutne, ročne i cjenovne strukture. Uspješnost poslovanja financijske institucije: pregled indikatora uspješnosti poslovanja banke, metode izračuna povrata na aktivu, povrata na kapital, ekonomskoga kapitala banke, troška kredita. Utjecaj loših plasmana na dobit banke. Uloga regulatora na poslovanje banke: Utjecaj regulatora na poslovanje financijske institucije, osnove regulatornoga okvira. Analiza regulatornog okvira i mehanizama regulative. Proces optimizacije poslovanja s obzirom na troškove izazvane regulativom. Plan stres testa i plan supervizije poslovanja banke: upravljene regulatornim i neregulatornim stres testovima. Kreiranje stres testa, analiza rezultata stres testa, proces optimizacije poslovanja banke nakon provedenog stres testa.
Ishodi učenja
I1 - Analizirati modele korporativnog upravljanja bankama
I2 - Planirati strukture, troškove i rizike izvora sredstava, kreditni portfelj i kanale distribucije usluga
I3 - Osmisliti optimalnu valutnu, ročnu i cjenovnu strukturu bilance banke
I4 - Izmjeriti uspješnost poslovanja banke
I5 - Procijeniti ulogu regulatora na poslovanje banke
I6 - Izraditi plan stres testa i plan supervizije poslovanja banke
Obavezna literatura
Gregurek Miroslav, Vidaković, Neven: Bankarsko poslovanje, drugo izdanje, Visoko učilište Effectus visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2013. UREDBA (EU) br. 575/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013. Statusno pravne odredbe (posebni dijelovi lex specialis financijskih institucija)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.