Osnove statistike

Nastavnici Višnja Jurić

Asistenti Ana Uzelac

ECTS bodovi 7

Sati predavanja 45

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

Ukratko o kolegiju:

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije - upoznavanje studenata s osnovnim statističkim metodama i tehnikama prikupljanja, prikazivanja, sumiranja i analiziranja podataka s naglaskom na interpretaciju dobivenih rezultata. - primjena stećenih znanja iz područja statistike u poslovnoj praksi. b) specifične kompetencije - upoznati osnovne postupke i načine upotrebe i primjene statističkih računalnih programa - steći sposobnost statističkog modeliranja uz primjenu statističkog software-a.
Sadržaj
Osnovni statistički pojmovi. Pojam populacije i uzorka, populacijskog parametra i statističkog obilježja. Jednostavno nasumično uzorkovanje. Deskriptivna i inferencijalna statistika. Cilj, grupiranje i prikaz statističkih podataka. Grafičko opisivanje podataka. Kvalitatini i kvantitativni podaci. Mjerne skale. Grafički prikazi - stupčani graf, strukturni krug, Pareto dijagram, vremenski graf. Distribucija frekvencija. Histogram. Dijagram stablo -list. Oblik distribucije. Dvosmjerna tablica. Dijagram raspršenja. Numeričko opisivanje podataka Osnovni statistički pokazatelji. Mjere centralnosti i mjere varijabilnosti podataka u nizu. Koeficijent varijacije. Mjere centralnosti i mjere varijabilnosti grupiranih podataka. Vagana srednja vrijednost. Interkvartilni rang. Box plot. Chebyshev terom i empriisjko pravilo. Korelacijska i regresijska analiza Mjere povezanosti između dviju varijabli - kovarijanca i koeficijent korelacije. Model jednostavne linearne regresije. Definicija i vrste vremenskih nizova Linearni trend model. Eksponencijalni trend model. Brojčana analiza vremenskih nizova. Bazni indeksi. Verižni indeksi. Kombinatorika, teorija skupova i vjerojatnost. Skupovi i skupovne operacije. Permutacije, kombinacije. Definicija vjerojatnosti, osnovna pravila vjerojatnosti - pravilo unije i komplementa. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisni dogadjaji. Distribucija vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Tablica distribucije diskretne slučajne varijable. Srednja vrijednost i varijanca diskretne slučajne varijable. Srednja vrijednost i varijanca linearne transformacije diskretne slučajne varijable. Binomna distribucija. Poissonova distribucija. Normalna distribucija. Standardna normalna distribucija.
Ishodi učenja
I1 - Definirati osnovne statističke pojmove.
I2 - Izračunati i interpretirati osnovne statističke pokazatelje - mjere centralnosti i mjere raspršenosti podataka.
I3 - Izračunati i interpretirati koeficijent korelacije i regresijsku jednadžbu.
I4 - Modelirati vremenske nizove prikladnim trend modelom i izračunati i intepretirati verižne i bazne indekse.
I5 - Primijeniti osnovna pravila kombinatorike, teorije skupova i vjerojatnosti.
I6 - Primjeniti teorijske modele razdiobe vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable, (Binomna razdioba, Poisson-ova razdioba, Normalna razdioba).
Obavezna literatura
Papić, M.: Primijenjena statistika u MS Excelu (5. izdanje), Naklada Zoro, Zagreb, 2014. Predavanja i materijali objavljeni na portalu InfoEduka.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.