Nastavnici

pierre.matek@gmail.com

Predmeti

i

Počela ekonomije

i

Pravni okvir financijskih institucija

dr. sc. Petar-Pierre Matek

Viši predavač

Rođen 22.8.1975. u Zagrebu.

Nakon studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1996., magistrirao je 1997. na Université Louis Pasteur u Strasbourgu u Francuskoj na smjeru međunarodnih financija.

Titulu doktora znanosti iz područja prava stekao je 2018. godine na Evropskoj Pravnoj Fakulteti Nove Univerze iz Nove Gorice u Sloveniji, obranivši doktorsku disertaciju na temu “Improving Governance in Mandatory Defined-Contribution Pension Funds: Case Study of Croatia”. 

Poslovnu karijeru je započeo 1998. u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je radio na poslovima upravljanja deviznim rezervama. Od 2000. do 2012. godine je zaposlen na različitim funkcijama unutar Grupe Zagrebačke banke d.d., najvećim dijelom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. gdje od 2005. do 2012. obnaša funkciju predsjednika uprave. 

Od 2012. do 2018. obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Fokus njegova interesa su mirovinski fondovi, financijski instrumenti, upravljanje imovinom, investicijski proces te metodologija i alati za upravljanje rizicima i analitiku prinosa portfelja. 2002. je stekao pravo korištenja titule CFA (Chartered Financial Analyst) izdane od strane CFA Institute iz Sjedinjenih američkih država, a 2010. pravo korištenja titule CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) također u sklopu CFA Institute. 

Od jeseni 2014. izvodi nastavu kao predavač na Visokom učilištu Effectus. 
Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, a autor je nekoliko radova iz područja tržišta kapitala koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama