Vijeće veleučilišta obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Effectus-a, a osobito:

 

 • donosi odluke o nastavnim, znanstvenim odnosno umjetničkim i stručnim pitanjima
 • donosi dodatne kriterije za izbor na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta
 • provodi reizbore i izbore na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta
 • provodi reizbore i izbore naslovnih nastavnika
 • daje dekanu mišljenje o prijedlogu programskog ugovora veleučilišta
 • utvrđuje broj upisnih mjesta na pojedinom studiju
 • predlaže upravnom vijeću kandidate za dekana
 • predlaže upravnom vijeću strategiju razvoja veleučilišta
 • predlaže upravnom vijeću ustroj novih stručnih studija
 • donosi opće akte u skladu sa statutom
 • obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima veleučilišta

 

Vijeće veleučilišta čine: dekan, predsjednik upravnog vijeća, glavni direktor, prodekani, voditelji centara, voditelji odjela, predstavnik zaposlenika i studentski predstavnici.

 

Jedan predstavnik zaposlenika član je vijeća veleučilišta. Predstavnika zaposlenika imenuje radničko vijeće. Ako radničko vijeće nije utemeljeno predstavnika zaposlenika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor članova radničkog vijeća koje ima jednog člana.

 

Studenti su predstavljeni u vijeću veleučilišta putem svojih predstavnika čiji je najmanji broj određen zakonom. Predstavnici studenata u vijeću veleučilišta biraju se na vrijeme od dvije godine. Predstavnike studenata studenti biraju samostalno, a u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Zakonom, ovim statutom i statutom Studentskog zbora.