Nastavnici

duska.sarin@gmail.com

Predmeti

i

Radno pravo

i

Statusne promjene trgovačkih društava

dr. sc. Duška Šarin

Znanstvena suradnica
Viši predavač

 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Na istom fakultetu stekla je stupanj magistra znanosti 1989., te znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja ustavnog prava 1995. Pravosudni ispit položila je 1991. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje prava izabrana je 2016.

Po završetku studija radila je u trgovačkom društvu Sloga odnosno Sloga-Nova kao pravna referentica, te direktorica Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Bila je sutkinja Općinskog suda u Zagrebu i sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Nakon stručnog usavršavanja bila je i sutkinja izmiriteljica, te sutkinja mentorica. 2008.-2016. obnašala je dužnost sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je vanjska suradnica u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Ustavno pravo, a na Društvenom veleučilištu u Zagrebu iz nastavnog predmeta Poredbeno ustavno pravo.

Bila je članica Uredništva časopisa Hrvatsko sudstvo i Uređivačkog odbora časopisa Sudac. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo. Sudjelovala je i predavala na brojnim znanstvenim i stručnim domaćim i
međunarodnim savjetovanjima i drugim skupovima.