Poslovne financije

Asistenti

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 30

Sati vježbe 30

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Od studenata se očekuje da razviju: a) opće kompetencije: - razumjeti i upoznati osnovna načela i pojmove unutar vođenja korporativnih financija; - razlikovati pojedine vrste i modele financiranja poduzeća; - primijeniti naučene vrijednosti na praktičnim primjerima; b) specifične kompetencije - evaluirati i kritički prosuditi financijske pokazatelje i investicijske studije dobivene primjenjivanjem financijskih modela vrednovanja poduzeća - prepoznati i tumačiti pozitivne i negativne trendove u poslovanju pojedinog poduzeća - primijeniti stečena znanja i vještine za uspješno poslovanje poduzeća
Sadržaj
Osnovni financijski pojmovi - Upoznavanje osnovnih financijskih pojmova i financijskih tržišta. Financijski ciljevi poduzeća i načela i pravila financiranja - Osnovni ciljevi upravljanja poduzećem te načela po kojima se vodi poslovanje poduzeća. Analiza financijskih izvještaja - Analiza, izračun i interpretacija financijskih izvještaja. Modeli financiranja - Vrste i modeli financiranja poduzeća. Vremenska vrijednost novca - Ukamaćivanje, diskontiranje, izračun buduće i sadašnje vrijednosti te interpretacija rezultata. Struktura i trošak kapitala - Struktura i ročnost izvora imovine, načini izračuna troška kapitala, podjela kapitala poduzeća. Rizik i prinos - Razlika rizika i neizvjesnosti, izračun prinosa, bezrizična kamatna stopa. Analiza i planiranje potrebne imovine i izvora financiranja - Izrada plana, elementi plana. Upravljanje tekućom imovinom - Upravljanje kratkotrajnom imovinom i kratkoročnim obvezama. Novčani tijekovi - Poslovni, investicijski i financijski novčani tijekovi, primici i izdaci. Kapitalna ulaganja - Analiza osjetljivosti i analiza scenarija, ekonomska i računovodstvena točka pokrića. Politika dividendi - Politika isplate i neisplate dividendi, ekstra dividende.
Ishodi učenja
I1 - Definirati sadržaj osnovnih financijskih pojmova, financijskih ciljeva poduzeća te načela, i pravila financiranja.
I2 - Interpretirati poslovanje poduzeća na temelju financijskih pokazatelja i izvještaja.
I3 - Interpretirati načela, pravila i modele financiranja.
I4 - Interpretirati metode vrednovanja investicijskih projekata, troškove i strukturu kapitala.
I5 - Objasniti odnos rizika i prinosa, planiranje potrebne imovine i izvora financiranja i upravljanje tekućom imovinom.
I6 - Diskutirati o planiranju novčanih tokova, kapitalnih ulaganja i politici dividendi.
Obavezna literatura
Brealey, R.A., Myers, S.C., Marcus, A.J. (2007.): Osnove korporativnih financija, MATE, Zagreb Materijali s nastave (predavanja i vježbe)

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.