Pravni okvir financijskih institucija

Asistenti 

ECTS bodovi 6

Sati predavanja 28

Sati vježbe 28

Sati seminarske nastave 0

"

Ciljevi:

Ciljevi
Očekivani ishodi učenja koji se manifestiraju kroz nužno potrebno razlikovanje vrsta financijskih institucija, pravnih izvora kojima se regulira djelatnost financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, poznavanja statusno-pravnog ustroja financijskih institucija, poznavanja posebnosti organa upravljanja financijskih institucija kao i stjecanje potrebnih znanja za sklapanju različitih vrsta ugovora, zasigurno predstavljaju specijalistička znanja kojima trebaju vladati završeni studenti studija Poslovno upravljanje. Činjenica povećanja broja pravnih izvora kojima se regulira poslovanje financijskih i srodnih institucija, nameće potrebu drugačijeg pristupa ovoj problematici. Stoga se i nameće potreba za uvođenjem ovog predmeta, čiji je osnovni cilj da se studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sa svim relevantnim pravnim propisima kojima se uređuju statusno-pravna pitanja financijskih institucija (trgovačkih društava) kao i specifičnosti određenih financijskih ugovora. Sve veći gospodarski značaj financijskog sektora doveo je do povećanja broja pravnih izvora kojima se regulira poslovanje financijskih i srodnih institucija. Članstvo RH u EU je također stvorilo potrebu za prilagodbom domaćih financijskih institucija standardima EU. S obzirom na činjenicu da je financijska industrija visoko kontrolirana grana ekonomije, osim zakonodavnog okvira RH i standarda EU prema financijskoj industriji djeluju i regulatori kao što su HNB i HANFA koji samostalno donose podzakonske akte koje moraju poštovati financijske institucije. Osnovni je cilj predmeta da studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sve relevantne pravne propise vezane za financijsku industriju. Također, predmet Pravni okvir financijskih institucija predstavlja nastavak stjecanja i proširivanja novih znanja koje su studenti stekli na preddiplomskom studiju Financije i pravo kroz predmete Pravo društava, Osnove trgovačkog prava te Banke i bankarsko poslovanje, što predstavlja dodatni razlog za izučavenje ovog predmeta na studiju.
Sadržaj
Uvod. Definiranje pojma financijskih institucija. Vrste financijskih institucija. Pravni izvori iz kojih proizlazi zakonodavstvo financijskih institucija. Odnos prema općim izvorima prava. Financijska institucija. Pojam i obilježja kreditnih institucija. Temeljni kapital i dionice financijske institucije. Organi upravljanja financijskom institucijom. Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora, posebni uvjeti za članstvo. Posebna uprava. Likvidacija financijske institucije, prisilna likvidacija. Stečaj financijske institucije. Udruženje kreditnih institucija, pojam i obilježja. Financijski konglomerati, Leasing društva, društva za upravljanje fondovima. Upravljanje financijskim institucijama: Pravni okvir koji definira organe financijske institucije. Minimalni upravljački sustavi unutar financijske institucije. Odgovornosti pojedinih organizacijskih struktura i minimalni uvjeti potrebni za obavljanje upravljačkih funkcija. Regulatorni okvir financijskih institucija u RH: Širina kontrole koja je provodi nad financijskim institucijama. Implementacija zakonodavnoga okvira kroz procese kontrole financijskih institucija. Obuhvati kontrole. Indirektna i direktna kontrola. Izvještavanje koje provode financijske institucija. Zakonski okvir regulatornih agencija. Prava i obveze regulatornih agencija. Oblici i rezultati kontrole koje provode financijske agencije nad financijskim institucijama. Regulatorni okvir EU: Značenje EU standarda. Najvažnije uredbe Europske komisije koje se odnose na financijske institucije. Procesi implementacije direktiva Europske komisije: uloga domaćih regulatora. Prilagodba financijskih institucija na zakonodavni okvir. Poštivanje zakonodavnoga okvira: procesi usklade poslovanja financijskih institucija sa zakonodavstvom EU. Dužnosti poslova usklade compliance sa regulatorom i ostalim dijelovima financijske institucije.
Ishodi učenja
I1 - Razlikovati vrste financijskih institucija
I2 - Analizirati pravne izvore kojima se regulira djelatnost financijskih institucija
I3 - Vrednovati ulogu organa upravljanja financijskih institucija i njihove posebnosti
I4 - Interpretirati pravne propise RH koji se odnose na poslovanje financijskih institucija
I5 - Interpretirati pravne propise EU implementirane u poslovanje financijskih institucija u RH
I6 - Valorizirati slučajeve vezane za zakonodavnu uskladu (compliance)
Obavezna literatura
„Financijska regulacija” (Matek, Pauković, Poljak) – Effectus, 2021.

Cijena studija i načini financiranja

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija.

Za detaljne informacije posjeti stranicu Cijena studija ili nas kontaktirajte!

Trebaš još informacija o studiju ili savjet o razvoju karijere?
Uvijek smo ti na raspolaganju.

Profesori i predavači Effectus Visokog učilišta svojim su studentima uvijek i bez iznimke na raspolaganju. Uz njih, najčešće ćeš kontaktirati s našom referadom.

Uvjeri se u pristupačnost svih zaposlenika Effectusa.