Centar za studente i nastavnike (referada)

POLAZNA NAČELA

U posljednjih deset godina značajno je promijenjen globalni, regionalni i lokalni kontekst u kojem se odvija djelatnost obrazovanja i poslovanje (privatnih) visokih učilišta. Zbog promjena koje nas okružuju, inzistirati samo na organskom rastu neće biti dovoljno. Također, razvoj cjelokupnog sustava doveo je do točke previranja u kojoj se redefiniraju stečene pozicije i traže se mogućnosti za prilagodbe koje je neophodno izvršiti. Paradigma po kojoj je obilježen razvoj sektora kroz proteklo desetogodišnje razdoblje nalazi se pred potrebom njena dubinskog preispitivanja. Potrebno je pristupiti izradi nove cjelovite strategije koja će obuhvatiti sve pozitivne elemente dosadašnjeg razvoja, uvažiti novonastale okolnosti i anticipirati nadolazeće promjene. Za novo razdoblje razvoja bit će potrebno redefinirati aspiracije i odrediti nove ciljeve, unaprijediti akademsku i poslovnu strukturu i organizaciju te mobilizirati vodstvo i raspoložive resurse za ostvarenje ključnih razvojnih projekata.

STRATEŠKA NAČELA

Ovaj dokument predstavlja nastavak prethodna dva Strateška okvira razvoja (2011. – 2015. i 2016. – 2020.), no ujedno predstavlja i određeni iskorak kojim započinje druga dekada razvojnog puta Visokog učilišta Effectus (završno sa razdobljem 2026. – 2030.).

Dokumentom se nastoje sagledati sve sastavnice kompleksne strategije, odgovoriti na najvažnije izazove i postavljena pitanja, identificirati ključne razvojne projekte te obuhvatiti elemente potrebne za njihovo planiranje i ostvarenje.

Važno je napomenuti da je EFFECTUS prepoznao ključnu važnost poduzetništva u razvoju RH te je istražio i analizirao odgovarajuća izvješća (npr. http://www.cepor.hr/publikacijepolicy-dokumentiprezentacije/izvjesce-o-malim-i-srednjim-poduzecima/ , “Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2019”). Nadalje, u proteklim razdobljima permanentno su realizirana istraživanja interne i eksterne javnosti, a koja su također upućivala na ključnu važnost poduzetništva te određeni raskorak u obrazovnim potrebama i ponudama namijenjenima poduzetnicima.

Također je važno da ovaj dokument, u svojoj implementaciji bude “data driven” te “future driven”.

S tim u svezi EFFECTUS je redefinirao misiju i viziju.

Misija:

Individualnim pristupom prenositi primjenjiva poduzetnička znanja i vještine sadašnjosti i budućnosti, a koja u formi poduzetničkih studija omogućuju profesionalni razvoj i osobni rast.

Vizija:

Postati jedinstvena ustanova visokog obrazovanja koja inovativno i interdisciplinarno povezuje sva područja poduzetničke edukacije u formi poduzetničkih studija, poštuje načela izvrsnosti i studente transformira u lidere koji doprinose razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Naziv visokog učilišta:

Nastavno na novu misiju i viziju te ključne strateške odrednice, EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište mijenja naziv te novi naziv visokog učilišta glasi EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište.

STRATEŠKI CILJEVI ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.:

Razdoblje 2021.-2025. predstavlja strateški iskorak Visokog učilišta Effectus po dvije osi: horizontalnoj i vertikalnoj.

U tom smislu, definirani su strateški ciljevi koji se temelje na preporukama Stručnog povjerenstva (iz provedenog drugog ciklusa reakreditacije EFFECTUS-a 2019. godine).

Nadalje, definirani su i strateški opći ciljevi (smjernice) te specifični ciljevi.

Tako se specifični ciljevi odnose na:

1. Unaprjeđenje prostorne, organizacijske, procesne i tehnološke infrastrukture EFFECTUS-a koja može odgovoriti na zahtjeve razvoja u planiranom razdoblju te osigurati visoki studentski standard.

2. Nastavnički i institucijski kapaciteti: osiguranje obrazovne izvrsnosti odgovarajućim nastavnim kadrom (nastavnici u radnom odnosu, asistenti i suradnici), trajnim usklađivanjem syllabusa suvremenim i budućim potrebama tržišta rada te modernom, kreativnom i stručnom koncepcijom izvođenja nastavnih programa.

3. Studijski programi: provođenje nastavnog procesa koji se temelji na ishodima učenja, jedinstvenoj metodi i metrici ocjenjivanja (u sklopu konstruktivnog poravnanja), podržanog odgovarajućim vlastitim nastavnim materijalima te najsuvremenijom ICT tehnologijom.

4. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga EFFECTUS-a: unaprjeđenje samoodrživog sustava kvalitete i razvoja pri upravljanju visokom školom i provođenju nastavnog procesa te posljedično provođenje trajnog kvalitetnog obrazovanja na stručnoj i specijalističkoj razini studija.

5. Stručna i znanstvena djelatnost: unaprjeđenje znanstvene komponente (znanstvena organizacija) visokog učilišta.

6. Unaprjeđenje međunarodne komponente i poslovne suradnje visokog učilišta: aktivno uključivanje u rad međunarodnih asocijacija (poglavito na području EU) te jače povezivanje sa gospodarstvom te srodnim ustanovama u RH i inozemstvu uz stvaranje pretpostavki za povećanu mobilnost nastavnika i studenata.

7. Unaprjeđenje suradnje s Poslovnim učilištem Effectus, poglavito u provođenju cjeloživotnog obrazovanja sukladno potrebama gospodarstva i razvoja društva.

Namjera EFFECTUS-a je kroz ostvarenje svih strateških općih i strateških specifičnih ciljeva osigurati kvalitetan, inovativan i aplikativan prijenos suvremenih poduzetničkih znanja usmjereno na studente kako bi se na horizontalnoj razini ostvarenjem svih navedenih ciljeva unaprijedio nastavni proces i podrška studentima, a studente osposobilo za uključivanje u tržište rada odmah nakon završenog studija.