Dekan je čelnik EFFECTUS-a i voditelj akademsko-nastavnog podsustava EFFECTUS-a.

Dekan zastupa EFFECTUS i predstavlja ga u akademskoj zajednici.

Dekan ima sve ovlasti u pravnom prometu u okviru djelatnosti EFFECTUS-a upisane u sudski registar, osim kad su te ovlasti ograničene Zakonom, podzakonskim aktom ili Statutom EFFECTUS-a.

Dekan obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom, a osobito:

 • ustrojava rad akademsko-nastavnog podsustava EFFECTUS-a,
 • poduzima pravne radnje u ime i za račun EFFECTUS-a,
 • predstavlja i zastupa EFFECTUS u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,
 • priprema sjednice, rukovodi radom i predsjedava Stručnom vijeću,
 • donosi opće akte u skladu s Statutom,
 • rješava u prvom stupnju povodom zamolbi i zahtjeva studenata,
 • predlaže Upravnom vijeću program akademsko-nastavnog rada i plan akademsko-nastavnog razvoja EFFECTUS-a,
 • podnosi Stručnom vijeću godišnje izvješće o svom radu,
 • provodi odluke Upravnog vijeća i Stručnog vijeća,
 • predlaže Upravnom vijeću i Stručnom vijeću donošenje odnosno izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumentacije administrativne naravi,
 • donosi opće akte koji Zakonom, podzakonskim aktom ili Statutom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća ili Stručnog vijeća,a po svojoj naravi uređuju pitanja akademsko-nastavnog podsustava,
 • sudjeluje i odlučuje u radu Vijeća veleučilišta i visokih škola,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, Statutom i drugim općim aktima,
 • brine se o provođenju kadrovske politike i strategije razvoja EFFECTUS-a,
 • može ustrojavati različita povjerenstva kao savjetodavna tijela, te imenovati pojedince kao savjetnike za pojedina područja.

Dekan za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i Stručnom vijeću.

mr. sc. Ivan Idžojtić

2010. – 2011.

dr. sc. Robert Kopal

2011. – 2014.

dr. sc. Mira Lenardić

2014. – 2017.

Jelena Uzelac, dipl. iur.

2017. – 2019.

izv. prof. dr. sc. Robert Kopal

2019. – 2021.

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat

2021. – danas