Centar za studente i nastavnike (referada)

Dekan je čelnik EFFECTUS-a i voditelj akademsko-nastavnog podsustava EFFECTUS-a.

Dekan zastupa EFFECTUS i predstavlja ga u akademskoj zajednici.

Dekan ima sve ovlasti u pravnom prometu u okviru djelatnosti EFFECTUS-a upisane u sudski registar, osim kad su te ovlasti ograničene Zakonom, podzakonskim aktom ili Statutom EFFECTUS-a.

Dekan obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom, a osobito:

organizira rad i poslovanje veleučilišta

–          saziva i predsjeda sjednicama vijeća veleučilišta

–          predlaže upravnom vijeću donošenje općih akata te donosi opće akte čije donošenje nije u nadležnosti upravnog vijeća

–          izrađuje prijedlog programskog ugovora veleučilišta

–          predlaže financijski plan veleučilišta

–          upravlja izvršenjem financijskog plana veleučilišta u skladu s ovim Zakonom, statutom i odredbama programskog ugovora

–          upravlja imovinom veleučilišta uz suglasnost upravnog vijeća

–          predstavlja i zastupa EFFECTUS

–          poduzima sve pravne radnje u ime i za račun EFFECTUS-a

–          podnosi upravnom vijeću godišnje izvješće

–          obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima veleučilišta.

 

Dekan za svoj rad odgovara upravnom vijeću i vijeću veleučilišta. 

dr. sc. Željka Zavišić

2023. – danas

izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat

2021. – 2023.

izv. prof. dr. sc. Robert Kopal

2019. – 2021.

Jelena Uzelac, dipl. iur.

2017. – 2019.

dr. sc. Mira Lenardić

2014. – 2017.

dr. sc. Robert Kopal

2011. – 2014.

mr. sc. Ivan Idžojtić

2010. – 2011.