Upravno vijeće

EFFECTUS-om upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Effectus-a, a osobito:

 • utvrđuje razvojnu politiku EFFECTUS-a,
 • donosi program rada i strategiju razvoja EFFECTUS-a i nadzire njihovo izvršavanje,
 • brine o zakonitosti rada EFFECTUS-a, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa,
 • brine o kontinuiranom rastu kvalitete u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima,
 • utvrđuje financijsku politiku EFFECTUS-a i donosi financijske planove,
 • predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • donosi Statut na prijedlog Stručnog vijeća, a uz suglasnost osnivača,
 • donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i druge opće akte iz svoje nadležnosti,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije,
 • daje suglasnost na pojedine odluke dekana, glavnog direktora i Stručnog vijeća sukladno Statutu,
 • daje osnivačima, dekanu i glavnom direktoru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • bira i razrješava dekana u skladu sa Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • Izv.prof.dr.sc. Robert Kopal

Članovi Upravnog vijeća:

 • Dr.sc. Jadran Antolović
 • Domagoj Javorović, mag.iur.
 • dr. sc. Mladen Vedriš
 • mr.sc. Miljenko Javorović