Upravno vijeće obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i ovim statutom, a osobito:

–          donosi statut i druge opće akte utvrđene statutom

–          donosi misiju i strategiju razvoja veleučilišta

–          usvaja prijedlog programskog ugovora

–          donosi financijski plan veleučilišta

–          provodi postupak izbora dekana i imenovanja prodekana te postupak razrješenja dekana i prodekana

–          usvaja godišnje izvješće dekana

–          nadzire provedbu odluka vijeća veleučilišta i dekana

–          nadzire izvršenje financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa zakonom i statutom veleučilišta

–          odlučuje o osnivanju pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i veleučilišta

–          potvrđuje odluke dekana i vijeća veleučilišta određene statutom veleučilišta

–          donosi programe rada i razvoja ustanove te nadzire njihovo izvršenje

–          predlaže osnivaču promjenu djelatnosti

–          daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

–          obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima veleučilišta.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Članovi Upravnog vijeća: