Prodekani

Prodekani su nastavnici EFFECTUS-a na posebnim funkcijama koji pomažu dekanu u radu.

Prodekani obavljaju poslove u okviru podjele određene Pravilnikom o unutarnjem ustroju prema određenim područjima iz akademsko-nastavne djelatnosti EFFECTUS-a.

Prodekani predlažu dekanu politike i mjere za njihovo provođenje u okviru povjerenih im poslova te obavljaju i druge poslove određene općim aktima EFFECTUS-a kao i one poslove koje im povjere dekan i/ili Stručno vijeće. Prodekani koordiniraju radom povjerenstava iz njihove nadležnosti, te za svoj rad neposredno odgovaraju dekanu.

Prodekan kojeg odredi dekan zamjenjuje dekana za vrijeme njegove odsutnosti. Za prodekana može biti izabrana osoba u znanstveno–nastavnom zvanju odnosno u nastavnom zvanju.

Prodekan se bira na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti izabrana za prodekana više puta. Prodekana pojedinačno izabire i razrješuje Stručno vijeće na prijedlog dekana, natpolovičnom većinom glasova svih članova Stručnog vijeća. O načinu izbora prodekana odlučuje Stručno vijeće na prijedlog dekana.